ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتيِ دست اندر كار امور بين المللي

بررسی هوش رفتاری مدیران دولتی,بررسی هوش فرهنگی مدیران,پایان نامه سنجش هوش فرهنگی,پایان نامه مدیریت مدیران دولتی,دانلود پایان نامه مدیریت,هوش انگيزه شي,هوش رفتاري,هوش شناختي,هوش فراشناسي,هوش فرهنگي,هوش فرهنگی مدیران دولتی
دانلود فایل ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتيِ دست اندر كار امور بين المللي

دانلود فایل

چکیده:در این پژوهش با مطالعه سازه جدید و چند وجهی هوش فرهنگی، به دنبال ارائه راهکار هایی برای ارتقاء این قابلیت در مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین الملل هستیم. جامعه مورد نظر دیپلمات های برجسته و ماموران سابق وزارت خارجه در سایر کشورها (کسانی که در پست های سفارت یا کارداری قرار داشته اند) و معاونان، مدیران کل و رؤسای ادارات وزارت خارجه بوده و جامعه در نظر گرفته شده جهت سنجش سطح هوش فرهنگی و سایر تحلیل های حاصل از پرسشنامه،‌ علاوه بر گروه مذکور، کارکنان سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد وزارت امور خارجه نیز می باشند تعداد نمونه هاي انتخاب شده برابر 20 نفر است. حجم نمونه پرسشنامه 140 نفر است. براي انتخاب نمونه هاي مصاحبه از روش غير تصادفي و قضاوتي و به طور مشخص نمونه گيري گلوله برفي  استفاده شده است. براي نمونه‌گيري جهت گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی، از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده مي-شود. در این تحقیق از تکنیک تحلیل محتوا و روش آنتروپی شانون برای پردازش داده های حاصل از مصاحبه و همچنین براي تجزيه تحليل داده های حاصل از پرسشنامه از روشهاي مختلف توصيفي و استنباطي استفاده شده است نتایج نشان داد که: بين هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد.بين هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی انگیزشی ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد. بين هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد.  بين هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد.  بين هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی رفتاری ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد. بين هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه بیان می‌دارد که کليه مؤلفه هاي هوش فرهنگي در وضعیت مناسبی  قرار دارد و در میان عوامل مربوط به هوش فرهنگي در وزارت امور خارجه، هوش فرهنگي انگيزشي دارای بالاترین میانگین رتبه و هوش فرهنگي فراشناختي، شناختي و رفتاري به ترتيب رتبه هاي پايين تري دارند. بنابراین می بایستی ابتدا هوش فرهنگي رفتاري و بعد از آن به ترتيب هوش فرهنگي شناختي، فراشناختی و در نهايت هوش فرهنگي انگيزشي تقويت شود.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق     1-1 ) مقدمه     1-2) مسأله اصلي تحقيق     1-3) تشريح و بيان موضوع     1-4) ضرورت و اهميت انجام تحقيق     1-5) سابقه تحقيقات و مطالعات گذشته     1-6) سؤالات تحقيق     1-7) اهداف انجام تحقيق     1-8) روش انجام تحقيق     1-9) روش هاي گردآوري اطلاعات     1-10) قلمرو تحقيق     1-11) جامعه و نمونه آماري     1-11-1) جامعه آماري     1-11-2) نمونه آماري     13-1) روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات     14-1) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق     فصل دوم: ادبیات تحقیق     2-1) مقدمه     2-2) تعریف هوش و انواع آن     2-2-1) هوش چندگانه     2-2-2) هوش عاطفي     2-2-3-1) هوش عاطفي و بهره هوشي     2-2-3-2) هوش عاطفي در محيط كار     2-3) هوش فرهنگي     2-3-1) تئوری هوش فرهنگی     2-3-2) عناصر هوش فرهنگي     2-3-3) …  2-3-4) مدل موفقیت جهانی مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن     2-3-5)  ارتباط هوش فرهنگي و تجارب و مأموریتهای برون مرزی     2-3-6) انواع شخصيتها در هوش فرهنگي     2-3-7) تقویت و توسعه هوش فرهنگی     2-3-8) رويكرد هوش فرهنگي در آموزش میان فرهنگی     2-3-8-1) آموزش دادن جنبه فراشناختي – شناختي     2-3-8-2) آموزش جنبه انگیزشی     2-3-8-3) آموزش جنبه رفتاری     2-3-8-4) یکپارچه کردن ابعاد هوش فرهنگی     فصل سوم: روش تحقیق     3-1) روش تحقيق     3-2) تحقیق کیفی و کمی     3-2-1) روابط تحقیق کیفی و کمی     3-2-2) تلفیق تحقیق کیفی و کمی     3-3) روشهاي جمع آوري اطلاعات     3-4) مصاحبه     3-4-1)  مراحل فرايند مصاحبه     3-4-2) مزايا و معايب مصاحبه     3-5) پرسشنامه     3-6) روایی و پایایی ابزار پژوهش     3-6-1) پايايي (قابليت اعتماد) مصاحبه     3-6-2) پایایی در تحلیل محتوا     3-6-2-1) محاسبه پايايي بازآزمون     3-6-2-2) محاسبه پايايي بين دو كُدگذار     3-6-3) اعتبار (روایی) مصاحبه      3-6-4) پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامهها     3-6-5) تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه     3-6-5-1) بررسي ميزان حجم نمونه در تحليل عاملي     3-6-5-2) مراحل اجراي تحليل عاملي اکتشافی     3-6-5-3) تحليل عاملي تاييدي مدلهاي اندازه گيري     3-6-5-4) تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه هوش فرهنگی     3-6-5-5) مدل اندازه گيري هوش فرهنگی با استفاده تحليل عاملي تاييدي     3-7) جامعة آماري     3-8) قلمرو مکاني تحقيق     3-9) قلمرو زماني تحقيق     3-10) نمونه آماري و روش نمونهگيري     3-10-1) حجم نمونه مصاحبه     3-10-2) روش نمونهگيري برای مصاحبه     3-10-3) حجم نمونه پرسشنامه     3-10-4) روش نمونهگیری پرسشنامه     3-11) روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات     3-11-1) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه     3-11-2) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه     3-11-2-1) آزمون دو جمله‌اي     3-11-2-2) تجزيه و تحليل واريانس فريدمن     3-11-2-3) ضريب همبستگي     3-11-2-4) مدل معادلات ساختاري     فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات     4-1) مقدمه     4-2) تحلیل محتوای کیفی مصاحبهها     4-2-1) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی فراشناختی     4-2-2) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی شناختی     4-2-3) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی انگیزشی     4-2-4) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی رفتاری     4-2-5) روشهای عمومی ارتقاء هوش فرهنگی     4-3) تحلیل محتوای کمی مقولات مصاحبه با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون     4-3-1) مراحل تکنیک آنتروپی شانون     4-4) تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه     4-4-1)آمار توصیفی پرسشنامه     4-4-2) آمار استنباطي     فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات     5-1) مقدمه     5-3) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونهاي همبستگی و مدل معادلات ساختاری     5-4) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای     5-5) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن     5-6) ارائه پیشنهادات     5-6-1) پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق     5-6-2) پشنهادات براي تحقيقات آتي     5-7) محدوديت‌هاي تحقيق     فهرست منابع و مأخذ     پیوستها     پیوست 1: پرسشنامه سنجش هوش فرهنگی     پیوست 2: سؤالات مصاحبه     فهرست جدول هافهرست نگاره ها

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
هوش فرهنگي هوش فراشناسي هوش شناختي هوش انگيزه شي هوش رفتاري دانلود پایان نامه مدیریت پایان نامه سنجش هوش فرهنگی بررسی هوش فرهنگی مدیران پایان نامه مدیریت مدیران دولتی هوش فرهنگی مدیران دولتی بررسی هوش رفتاری مدیران دولتی

 • بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كار

  بررسی شاخص های صنعت پتروشمي,بررسی فضاي کسب‌وکار,پایان نامه شاخص های کسب و کار,پروژه AHP,تاثیر مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار,دانلود پایان نامه مدیریت,راهبرد خصوصي سازي,سنجش فضای کسب‌ و‌کار,شاخص هاي كسب و كار,عوامل مؤثر,فضاي كسب و كار دانلود فایل…

 • زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

  زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی رفتن به سایت اصلی زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی کتاب  زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با تست متن 1  یکی از بزرگترین رازهاي دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهاي بـراي…

 • تحقیق کاربری کامپیوتر

  پروژه کاربری کامپیوتر,پودمان علمی کاربردی,پودمان کاربری کامپیوتر,تحقیق درس زبان انگلیسی عمومی کامپیوتر,تحقیق زبان انگلیسی کامپیوتر,تحقیق کاربری کامپیوتر,دانلود پودمان علمی کاربردی دانلود فایل تحقیق کاربری کامپیوتر دانلود فایل بخشی از متن:یک برنامه حاوی دستورالعمل هایی است که توسط CPU اجرا می‌شوند…

 • سیستم حقوق و دستمزد اداره مالیات

  پایان نامه حسابداری در اداره مالیات,پایان نامه حقوق و دستمزد,پروژه حسابداری اداره مالیات,پروژه سیستم حقوق و دستمزد,حسابداری حقوق و دستمزد اداره دارایی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد,مقاله حسابداری سیستم حقو دانلود فایل سیستم حقوق و دستمزد اداره…

 • پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)

  پاورپوینت اقلیم سرد کوهس,پاورپوینت اقلیم کوهستانی,پاورپوینت معماری اقلیم سرد,پاورپوینت معماری اقلیم کوهستانی,پاورپوینت معماری بناهای سنندج,تحقیق اقلیم سرد کوهستانی,تحقیق معماری اقلیم سرد,تحقیق معماری اقلیم کوهستانی,دانلود پاورپوینت اقلیم سرد دانلود فایل پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج) دانلود فایل بخشی از متن:برودت…

 • تحقیق تعاریف و معانی دقیق کافر در فقه

  احکام حقوقی کفر,احکام فقهی کفر و کفار,احکام کفار در فقه,احکام کفر و کافر,بررسی حقوقی کفر و کافر,تحقیق پیرامون کفر و کافر,تعاریف کافر,تعریف کافر در فقه,تعریف کافر در قرآن,دانلود تحقیق پیرامون کفر,معانی کفر در حقوق,مقاله در مورد معانی کفر دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی انواع خازن و کاربردهای آنها

  بررسی انواع کاپاسیتور,پاورپوینت انواع خازن,پاورپوینت بررسی کاپاسیتورها,پاورپوینت کاربرد انواع خازن,پاورپوینت کاربردهای خارن,پلاریته خازن,ثابت زمانی خازن,دشارژ خازن,شارژ خازن,ظرفیّت خازن,کاربردهای کاپاسیتورها,مقاومت خازنی یا,ولتاژکاری خازن دانلود فایل پاورپوینت بررسی انواع خازن و کاربردهای آنها دانلود فایل بخشی از متن:خازن یا کاپاسیتور ساخته شده…

 • عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

  استاندارد ISO 5817,استاندارد ISO 5817 عیوب جوش,استاندارد عیوب جوش,پاورپوینت عیوب جوش,پاورپوینت متالوژی,دانلود پاورپوینت,عیوب جوش,عیوب جوش بر اساس استاندارد ISO 5817,محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817,محدوده پذیرش عیوب جوش دانلود فایل عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO…

 • پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

  پایان نامه پروتکل های مسیر یابی,پایان نامه مسیر یابی شبکه,پروتوکل مسیر یابی شبکه,پروژه پروتکل مسیر یابی,پروژه پروتوکل حسگر بی سیم,شبکه حسگر بی سیم,شبکه های حسگر بی سیم دانلود فایل پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم دانلود…

 • پاورپوینت درباره ضمیر

  پاورپوینت درباره ضمیر رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت درباره ضمیر

 • نقشه های اجرایی آبمیوه گیری طراحی شده با سالیدورک

  Catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک آبمیوه گیری,طراحی آبمیوه گیری در سالیدورک,نقشه های اجرایی آبمیوه گیری,نقشه های اجرایی سالیدورک آبمیوه گیری دانلود فایل نقشه های اجرایی آبمیوه گیری طراحی شده با سالیدورک دانلود فایل نقشه های اجرایی…

 • پیاده‌سازی یک مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای یک سیستم توزیع توان:یک موضوع مطالعاتی

  پیاده‌سازی یک مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای یک سیستم توزیع توان:یک موضوع مطالعاتی رفتن به سایت اصلی عنوان انگلیسی:Implementing a Reliability-Centered MaintenanceModel for a Power Distribution System: A CaseStudy in Saudi Arabiaعنوان فارسی: پیاده‌سازی یک مدل…

 • پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده

  ارزیابی مدفوع گاوهای شیری,پاورپوینت ارزیابی مدفوع گاو,پاورپوینت ارزیابی مدفوع گاوهای شیرده,پاورپوینت دام و طیور,پروژه بررسی مدفوع گاو در تغذیه,تغذیه گاوهای شیرده,دام و طیور,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کشاورزی,گاو های شیرده دانلود فایل پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی…

 • پاور پوينت بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهاي پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتا

  پاور پوينت بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهاي پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتا رفتن به سایت اصلی چكيده :پیاده روي به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان حمل ونقل درون شهري علاوه برسفرهاي با پیاده روي…

 • دانلود مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه

  دانلود مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه رفتن به سایت اصلی عنوان کربوهیدارتها-اصول تغذیه رشته رشته های علوم پزشکی و تربیت بدنی(اصول تغذیه-تغذیه-علوم غذایی-صنایع غذایی-تربیت بدنی) تعداد صفحه 21 فرمت PDF قیمت(تومان) 5000 خرید و دانلود موضوع:مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه…

 • منطق فازی و کاربرد آن

  Fuzzy Logic,اصول منطق فازی,انواع منطق فازی,پروژه Fuzzy Logic,پروژه اهداف منطق فازی,پروژه کاربرد منطق فازی,پروژه منطق فازی,تحقیق منطق فازی,سیستم های منطق فازی,کاربردهای منطق فازی دانلود فایل منطق فازی و کاربرد آن دانلود فایل چکیده:در این پروژه ابتدا مفاهیم اساسی و تعاریف…

 • فیلم آموزشی شبیه‌سازی دومینو در نرم افزار آباکوس

  فیلم آموزشی شبیه‌سازی دومینو در نرم افزار آباکوس رفتن به سایت اصلی توضیحات:در این ویدئو چگونگی استفاده از General contact در یک شبیه‌سازی همراه با تعداد زیادی جسم در تماس استفاده خواهیم کرد. در این مثال فرض می‌شود که 75…

 • گزارش کار تهیه گسترش خونی (Blood Smear)

  Blood Smear,آزمایش تعیین گسترش خونی,آزمایش گسترش خونی,آزمایشگاه گسترش خونی,تحقیق علوم آزمایشگاهی,تهیه گسترش خونی,دانلود گزارش آزمایش گسترش خونی,دانلود گزارش کار گسترش خونی,گزارش Blood Smear,گزارش کار تهیه گسترش,گزارش کار گسترش خونی دانلود فایل گزارش کار تهیه گسترش خونی (Blood Smear) دانلود فایل…

 • پاورپوینت درس 7 زبان انگلیسی دوم دبیرستان+ترجمه+گرامر+لغات آخر درس با ترجمه+آهنگ

  پاورپوینت درس 7 زبان انگلیسی دوم دبیرستان+ترجمه+گرامر+لغات آخر درس با ترجمه+آهنگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس7 زبان انگلیسی دوم دبیرستان+ترجمه+گرامر+لغات آخر درس با ترجمه+آهنگ   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت درس زبان انگلیسی دوم دبیرستان ترجمه گرامر…

 • تحقيق آیین دادرسی اطفال

  آيين دادرسي,اطفال و جرايم آنها,اهميت روانشناسي اطفال,تحقيق آیین دادرسی اطفال,تحقیق دادرسی,تحقیق رشته حقوق,چگونگي رسيدگي به جرايم اطفال,دادرسي اطفال,دادرسی اطفال در کشورهای دیگر,دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال,دانلود تحقیق,مشكلات موجوديت جامعه دانلود فایل تحقيق آیین دادرسی اطفال دانلود فایل چکیده مطالب:جرم شناسی…

 • بررسی رابطه بین تصميم‌ گيرندگان نهادي و سرعت تعديل ساختار سرمايه

  بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه تصمیم گیری نهادی,تاثیر تصمیم گیری در سازمان,تاثیر سرعت تصمیم گیری در سا,تصميم گيرندگان نهادي,تصمیم گیری نهادی در سرمایه شرکت,دانلود پایان نامه اقتصاد,دانلود پایان نامه مدیریت,ساختار سرمايه,سرعت تعديل سرمایه دانلود فایل بررسی رابطه بین تصميم‌ گيرندگان…

 • تحقیق در مورد زندگي نامه سعدي شيرازي

  تحقیق در مورد زندگي نامه سعدي شيرازي رفتن به سایت اصلی چکیده:در این مقاله درباره زندگی نامه، ویژگی سخن سعدی، گزیده ای از اشعار، آثار سعدى، آرامگاه سعدی و درباره زندگی نامه فردوسی بزرگ، شاهنامه، ویژگیهای هنری شاهنامه، بخش های…

 • مقایسه تطبیقی جعل و کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان

  مقایسه تطبیقی جعل و کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مقایسه تطبیقی جعل کلاه برداری حقوق ایران انگلستان

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

  استان چهارمحال و بختیاری,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان شهرکرد,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شهرکرد دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و…

 • پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش

  پروژه رشته مکانیک,پروژه طراحی گیربکس,پروژه طراحی گیربکس کاهنده,تحلیل گیربکس کاهنده,تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش,تحلیل گیربکس ماشین تراش,دانلود پروژه,دانلود پروژه مکانیک,طراحی گیربکس ماشین تراش,گیربکس کاهنده,گیربکس ماشین تراش دانلود فایل پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش دانلود فایل مقدمه:یک ماشین…

 • پاورپوینت بیش فعالی در کودکان

  AHHD,بیش فعالی کودکان,پاورپوینت بیش فعالی کودکان,دانلود پاورپوینت,درمان بیش فعالی,روش برخورد با بیش ف,شیوع بیش فعالی,علایم ADHD,کنترل بیش فعالی,کنترل کودکان بیش فعالی,نقش خانواده در بیش فعالی,نقش والدین در بیش فعالی,والدین کودکان بیش فعال دانلود فایل پاورپوینت بیش فعالی در کودکان دانلود…

 • آموزش مهارت هفتم ICDL ؛ اینترنت

  آموزش ICDL,آموزش ICDL اینترنت,آموزش Internet,آموزش اینترنت,آموزش اینترنت ICDL,دانلود آموزش مهارت هفتم,دانلود رایگان آموزش ICDL,دانلود کتاب ICDL,دانلود کتاب آموزش ICDL دانلود فایل آموزش مهارت هفتم ICDL ؛ اینترنت دانلود فایل آموزش جامع و کامل کامل درباره کار با نرم افزار internet…

 • پيوند دادن مدل EFQM به ديگر ابزارها و مدل هاي مديريت عملکرد

  ابزار مدیریت عملکرد,پيوند دادن مدل EFQM و مدیریت عملکرد,تحقیق رایگان مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله,مدل EFQM در مديريت عملکرد,مدلهای مدیریت عملکرد,مدیریت عملکرد,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل پيوند دادن مدل EFQM به ديگر ابزارها و مدل هاي مديريت عملکرد دانلود فایل مقاله…

 • بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy

  بررسی موانع سازمانی با AHP,بررسی موانع سازمانی در تحول ادارای,پایان نامه تحول اداری,پایان نامه تکنیک AHP FUZZY,پایان نامه رتبه بندی موانع سازمانی,پایان نامه روش AHP FUZZY,پروزه بررسی موانع سازمانی,دانلود پایان نامه,موانع سازمانی بانک ملت دانلود فایل بررسی و رتبه بندی…

 • حل معادله به کمک روش وتری

  پروژه حل معادله,پروژه حل معادله محاسبات عددی,پروژه درس محاسبات عددی,پروژه محاسبات عددی,حل معادله به روش وتری,حل معدله به کمک روش وتری,دانلود پروژه,روش وتری,محاسبات عددی دانلود فایل حل معادله به کمک روش وتری دانلود فایل توضیحات:پروژه درس محاسبات عددی، حل معادله…

 • گزارش کارآموزی شركت آبمیوه شهدآب

  پروژه کارآموزی آب میوه AYSU,پروژه کارآموزی شهدآب,دانلود پروژه کارآموزی تولید آب میوه,دانلود کارآموزی تولید آب میوه,دانلود کارآموزی شرکت شهدآب,دانلود گزارش کارآموزی,کار,کارآموزی در شهداب,گزارش کارآموزی شركت آبیموه,گزارش کارآموزی صنایع غذایی دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت آبمیوه شهدآب دانلود فایل مقدمه:كارخانجات توليد…

 • بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری

  بازاریابی رابطه مند,پایان نامه اعتماد مشتری,پایان نامه تعهد مشتری,پایان نامه رضایت مشتری,پایان نامه وفاداری مشتری,مزایای اجتماعی بازاریابی,مزایای اطمینان مشتری,مزایای رفتاری ويژه مشتری دانلود فایل بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری دانلود فایل چکیده:موضوع این پژوهش بررسی تأثیر مزایای…

 • گزارش کارآموزی مدیریت

  پروژه کارآ,پروژه کارآموزی منابع انسانی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود پروژه کارآموزی رشته مدیریت,دانلود کارآموزی شرکت بهمن موتور,دانلود گزارش کارآموزی,سیستم مدیریت seiketsu,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مدیریت,گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی دانلود فایل گزارش کارآموزی مدیریت دانلود فایل قسمتی از متن:شالوده ثروت هر سازمانی، کارکنان…

 • شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 0.001 اینچ

  آموزش اندازه گیری در فلش پلیر,آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش ساعت اندازه گیری اینچی,آموزش ساعت اندازه گیری با Flash Player,اندازه گیری در مهندسی,ساعت اندازه گیری Flash Player,شبيه سازي ساعت اندازه گیری اینچی,شبیه سازی ساعت اندازه گیری اینچی دانلود فایل شبيه…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی

  پروژه تولید کولر گازی,پروژه ساخت کولر گازی,پروژه کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیهی تولید کولر گازی,طرح توجیهی ساخت کولر گازی,طرح کارخانه تولید کولر گازی,کارآفرینی تولید کولر گازی,کارآفرینی ساخت کولر گازی,کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر…