بررسی تعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری

بررسی هوش عاطفی بازاریابان,پایا نامه مدیریت رابطه,پایان نامه آگاهی اجتماعی,پایان نامه خودآگاهی,پایان نامه خودمدیریتی,پایان نامه رضایت مشتری,پایان نامه هوش عاطفی,رابطه هوش عاطفی بازاریاب بر رضایت مشتری
دانلود فایل بررسی تعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری

دانلود فایل

چکیده:یک عامل بسیار مهم که در موفقیت کسب و کار سازمانها شناخته شده است، رضایت مشتری است. در این راستا عوامل زیادی با رضایت مشتری مرتبط است که یکی آز آنها هوش عاطفی می باشد.لذا در یک سازمان پرسنل بالاخص بازاریابان که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند بایستی از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند. هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان با رضایت مشتری در شرکت ایران خودرو است. در این پژوهش، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش اجرای تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش را مشتریانی که از نمایندگی های فروش ایران خودرو، وسیله نقلیه خود را خریداری نموده اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده است که به علت گستردگی جامعه آماری نمونه آماری خود را به صورت تصادفی از میان مشتریان نمایندگی های فروش ایران خودرو از شهر تهران و کرمانشاه انتخاب شده است. لذا حجم نمونه بوسیله جدول کرجسی- مرگان تعداد 368=n برآورد شد. ابزار تحقیق و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل 2 پرسشنامه محقق ساخته هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری است که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از کارشناس مورد بررسی و نهایتا مورد تائید قرار گرفت. پایایی ابزار پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با 923%=α. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  عبارت بودند از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیات و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اکثریت مشتریان شرکت ارزیابی مطلوبی از هوش عاطفی بازاریابان داشته اند و در میان مولفه های هوش عاطفی͵ مولفه خودآگاهی در حد متوسط روبه بالا و دیگر مولفه ها در حد متوسط ارزیابی شده است. و اکثریت مشتریان از نحوه تعامل بازاریابان رضایت متوسطی داشته اند. یافته نهایی نشان داد که بین هوش عاطفی و چهار بعد آن رابطه معنی داری با رضایت مشتریان وجود داشت. و از بین ابعاد هوش عاطفی، مدیریت رابطه قویترین و خودآگاهی ضعیفترین رابطه را با رضایت مشتری  و دو بعد دیگر رابطه شان با رضایت مشتری در حد متوسط بوده است. در نتیجه با تغییرات در هوش عاطفی بازاریابان و بهبود مهارتهای ارتباطی بالاخص آگاهی بین فردی و همدلی و انعطاف پذیری بیشتر و تعاملات و ارتباطات غیر کلامی قوی تر و موثرتر می تواند منجر به رضایت بیشتر مشتریان از محصول و خدمات شرکت شده و همین امر باعث وفاداری هرچه بیشتر مشتریان به شرکت شده  و بالطبع فروش و سودآوری شرکت افزایش می یابد. یافته ها نشان داد که بالا رفتن هوش عاطفی در بازاریابان منجر به رضایت بیشتر مشتریان از شرکت و محصولات و خدمات می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که آموزش و فراگیری هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی سرلوحه برنامه زندگی و کاری بازاریابان شرکت قرار گیرد.فهرست مطالب:چکیدهواژگان کلیدیفصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه 1-2 بیان مساله1-3 اهمیت و ضرورت1-4 هدف کلی1-4-1 اهداف فرعی1-5 سوالات پژوهش1-6 فرضیه های پژوهش1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتیفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 مقدمه 2-2 مبانی نظری و مدل ها و تئوریهای مطرح شده در رضایت مشتری2-2-1 مفهوم رضایت مشتری2-3 روش های ارزیابی و اندازه گیری رضایت مشتری  2-3-1 مدل فورنل2-3-2 روش MUSA  2-3-3 بارومترهای رضایت مشتری2-3-4 شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI)2-3-5 شاخص رضایت مشتری اروپا  (ECSI)2-4 هوش عاطفی2- 5 مدل های هوش عاطفی2-5-1 مدل هوش عاطفی بار-آن2-5-2 مدل هوش عاطفی گلمن2-5-3 مدل هوش عاطفی سالووی-مایر2-5-4 مدل هوش عاطفی هیگز- دلویتز2-6 پیشگامان هوش عاطفی2-7 هوش عاطفی در محیط کار 2-5-5 مدل جردن، اشکاناسی، هارتل و هوپر2-5-6 مدل گلمن، بویاتزیس و ری2-8 هوش عاطفی و مفهوم شخصیت2-9 مروری بر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی 2-9-1 پیشنه پژوهش در ایران2-9-2 پیشینه پژوهش در جهان2-10 مولفه های مستخرجه از ادبیات پژوهش (چارچوب نظری)2-11 مدل مفهومی2-4 مدل مفهومی پژوهشفصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1 مقدمه3-2 نوع پژوهش3-3 جامعه پژوهش3-4 نمونه پژوهش3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه3-6 روش گردآوری داده ها3-7 ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه هوش عاطفی گلمن (2001) پرسشنامه رضایت مشتری3-8 روایی و پایایی ابزار تفسیر3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها3-10 ملاحظات اخلاقیفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه4-2 نتايج توصيفي تحقيقبررسي مشخصات عمومي پاسخگويان1- بررسي وضعیت سن پاسخگويان 2- بررسي نوع جنسیت پاسخگويان3- وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات4-3 بررسی شاخص های تحقیقبررسی سنجش شاخص ارزیابی هوش عاطفی بازاریابانبررسی گویه های سازنده شاخص ارزیابی هوش عاطفی بازاریابانبررسی سنجش شاخص میزان رضایت از نحوه تعامل بازاریابانبررسی گویه های سازنده شاخص میزان رضایت از نحوه تعامل بازاریابان4-4 یافته های استنباطیبررسی نرمال بودن توزیع متغیرهافرضیه اصلیفرضیه فرعی یکفرضیه فرعی دوفرضیه فرعی سهفرضیه فرعی چهارفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 جمع بندی5-2 بررسی یافته های پژوهش5-2-1 بررسی یافته های اصلی پژوهش 5-2-2 بررسی یافته های زمینه ای پژوهش5-3 بحث و تفسیر5-4 نتیجه گیری5-5 محدودیت های پژوهش5-6 پیشنهاد براساس یافته های پژوهش5-7 پیشنهاد برای پژوهش های بعدیمراجع فارسیمراجع انگلیسیضمائم و پیوست هاپرسشنامه هوش عاطفیپرسشنامه رضایت مشتری

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه هوش عاطفی پایان نامه خودآگاهی پایان نامه خودمدیریتی پایان نامه آگاهی اجتماعی پایا نامه مدیریت رابطه پایان نامه رضایت مشتری بررسی هوش عاطفی بازاریابان رابطه هوش عاطفی بازاریاب بر رضایت مشتری

 • پروژه کارآفرینی تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن

  پروژه تولید ظروف یکبار مصرف,پروژه ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,پروژه کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف,طرح توجیهی ت,طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف,کارآفرینی تولید ظرف یکبار مصرف,کارآفرینی تولید ظروف یکبار مصرف,کارآفرینی کارگاه ظروف یکبار مصرف دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید…

 • پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه

  پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه تشویق و تنبیه,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه,دانلود پرسشنامه مدیریت,نظام تشویق و تنبیه دانلود فایل پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از پژوهش ها به سفارش…

 • ترجمه و نقد پلورالیزم، دموکراسی، قوانین الهی و حقوق انسانی از کتاب زمینه های مشترک اثر پاول هِک

  پایان نامه ارشد کلام اسلامی,پایان نامه ارشد معارف اسلامی,پایان نامه حقوق انسانی,پایان نامه دموکراسی,پایان نامه رشته کلام اسلامی,پایان نامه قوانین الهی,پایان نامه نقد پلورالیزم,دانلود پایان نامه,نقد زمینه های مشترک اثر پاول هِک دانلود فایل ترجمه و نقد پلورالیزم، دموکراسی، قوانین…

 • نقشه بخش های شهرستان بوکان

  GIS,بخش های شهرستان بوکان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان بوکان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بوکان,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان بوکان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های شهرستان بوکان,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان بوکان…

 • تحقیق ماشین های اندازه گیری CMM و پروفایل پروژکتور Coordinate Measuring Machine & Profile Projector

  تحقیق ماشین های اندازه گیری CMM و پروفایل پروژکتور Coordinate Measuring Machine & Profile Projector رفتن به سایت اصلی چکیده :كلمه CMM مخفف عبارت Coordinate Measuring Machine مي باشد. يعني سيستم هاي اندازه گيري سه بعدي مختصات. با استفاده از…

 • برنامه كار روي مجموعه ها با دو الگوريتم متفاوت (به همراه سورس برنامه)

  برنامه نويسي سی پلاس پلاس,برنامه نویسی سورس الگوریتم,پروژه اجتماع اشتراک,پروژه مجموعه اشتراك,پروژه مجموعه تفاضل,پروژه مجموعه متمم,سورس برنامه با الگوریتم متفاوت,سورس برنامه مجموعه ها,سي پلاس پلاس دانلود فایل برنامه كار روي مجموعه ها با دو الگوريتم متفاوت (به همراه سورس برنامه)…

 • پروژه کارآفرینی شرکت خدمات تاسیسات ساختمانی (گرمایش و سرمایش)

  پروژه کارآفرینی خدمات ساختمانی,پروژه کارآفرینی شرکت ساختمانی,طرح توجیهی خدمات ساختمانی,طرح توجیهی شرکت ساختمانی,طرح کارآفرینی تاسیسات ساختمانی,طرح کارآفرینی خدمات ساختمانی,طرح کارآفرینی شرکت ساختمانی,کارآفرینی شرکت خدمات ساختمانی دانلود فایل پروژه کارآفرینی شرکت خدمات تاسیسات ساختمانی (گرمایش و سرمایش) دانلود فایل بخشی از…

 • گزارش كارآموزي كارگاه ريخته گري (كاسپين پلاست)

  پروژه کارآموزی ریخته گری,پروژه کارآموزی كاسپين پلاست,پروژه کارآموزی متالوژی,دانلود کارآموزی ریخته گری,دانلود کارآموزی كاسپين پلاست,كارآموزي کارگاه ريخته گري,گزار ش کارآموزی كاسپين پلاست,گزارش کارآموزی ریخته گری,گزارش کارآموزی متالوژی دانلود فایل گزارش كارآموزي كارگاه ريخته گري (كاسپين پلاست) دانلود فایل بخشی از…

 • Operating room management: why, how and by whom?

  Operating room management: why, how and by whom? رفتن به سایت اصلی مدیریت اتاق عمل: چرا، چگونه و توسط چه کسی؟   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مدیریت اتاق عمل: چرا چگونه و توسط چه کسی؟

 • پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و چرخه عمر شركتهاي تولیدی پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و چرخه عمر شركتهاي تولیدی پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبعــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحهفصل اول : کلیات تحقیق1-1) مقدمه    12-1) بیان مسئله    13-1)  بیان ضرورت و اهمیت موضوع    24-1) اهداف تحقیق  …

 • پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی

  ارزیابی چابکی سازمانی,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی,پرسشنامه کارشناسی ارشد,پرسشنامه مدیریت,چابکی سازمانی,دانلود پرسشنامه مدیریت,دانلود رایگان پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی دانلود فایل توضیحات:این فایل مربوط به پرسشنامه مورد استفاده در یک پایان نامه کارشناسی…

 • پروژه آمار نمرات درس آمار

  پروژه آمار نمرات درس آمار رفتن به سایت اصلی پروژه آمار نمرات آمار تيزهوشان مشهدفهرست:عنواننمودار مستطیلینمودار میله اینمودار چند بر فراوانینمودار دایره اینمودار جعبه ایشاخص های مرکزیمشخص کرد ن مد و میانهمحاسبه میانگین ازطریق جدولشاخص های پراکندگیدامنه تغییرات واریانسانحراف معیار محاسبه واریانس…

 • طراحی سيستم چرخ و محور

  solidworks,پروژه SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی سيستم چرخ و محور,سالیدورک,سيستم چرخ و محور,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی سيستم چرخ و محور,طراحی سيستم چرخ و محور,طراحی سيستم چرخ و محور در SOLIDWORKS,طراحی سيستم چرخ و محور در سالیدورک دانلود فایل طراحی سيستم چرخ و…

 • تحقيق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور

  بررسي ورزش حرفه اي و آماتور,تحقيق تربيت بدني,دانلود تحقيق,فرق ورزش کار حرفه ای و آماتور,ورزش آماتور,ورزش حرفه اي,ورزشكاران آماتور,ورزشكاران حرفه اي,ورزشکار آماتور,ورزشکار حرفه ای دانلود فایل تحقيق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور دانلود فایل مقدمه:ورزش شامل فعالیت هر کس…

 • تحقیق پیرامون جوشکاری

  پروژه جوشکاری,تاریخچه جوشکاری,تحقیق ایمنی جوشکاری,تحقیق بررسی جوشکاری,تحقیق جوشکاری,تحقیق در مورد جوشکاری,جوشکاری,دانلود پروژه جوشکاری,دانلود تحقیق انواع جوشکاری,دانلود تحقیق جوشکاری,مقاله جوشکاری,مقاله در مورد جوشکاری دانلود فایل تحقیق پیرامون جوشکاری دانلود فایل بخشی از متن:چون احتیاجات بشر ، اتصال و جوش در همه…

 • مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی

  مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی رفتن به سایت اصلی مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور- همراه تست ها و پاسخ تشریحی مجموعه تست  A…

 • دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته -تالیف محمد علی سرلک و حسن فراتی- مدیریت پیام نور -pdf

  دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته -تالیف محمد علی سرلک و حسن فراتی- مدیریت پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تالیف محمد علی سرلک و حسن فراتی منبع کلیه گرایش های رشته مدیریت…

 • پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی

  پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی,پرسشنامه حکمرانی سازمانی,پرسشنامه مدیریت,حکمرانی خوب سازمانی,حکمرانی سازمانی,دانلود پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است که دارای 21 سوال می باشد و…

 • Hybrid Cloud Computing with Security Aspect

  Hybrid Cloud Computing with Security Aspect رفتن به سایت اصلی    امروز محاسبات ابری  یک تکنولوژی در حال ظهور جدید برای استفاده از تمام صنعت ها همچنین بخش دولتی است. اما بیشتر بخش خصوصی ، بخش عمومی و بخش دولتی…

 • پروژه و تحقیق-ساخت بتن با روشها و مصالح نوین- در 85 صفحه-docx

  پروژه و تحقیق-ساخت بتن با روشها و مصالح نوین- در 85 صفحه-docx رفتن به سایت اصلی خصوصيات بتن سبك:صرفه جويي اقتصادي : استفاده از بتن سبك ( فوم سٍم ) مخارج ساختمـان را به ميزان قابل توجـه اي كاهش مي…

 • اثربخشی درمان گروهی به شیوه مثبت گرا در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجو

  اثربخشی درمان گروهی به شیوه مثبت گرا در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجو رفتن به سایت اصلی چکیده:اختلال اضطراب اجتماعی شایع ترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی و به خصوص در میان دانشجویان است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی…

 • فیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در اینونتور

  فیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در اینونتور رفتن به سایت اصلی توضیحات:کمتر مکانیسمی را میتوان یافت که در آن از چرخدنده های گوناگون استفاده نشده باشد، به همین دلیل طراحی چرخدنده مناسب برای یک مکانیسم بسیار…

 • گزارش کارآموزی برق، شرکت الکترونیک

  پروژه کارآموزی شركت الكترونيك,دانل,دانلود پروژه کارآموزی برق,دانلود گزارش کار شركت الكترونيك,دانلود گزارش کارآموزی شركت الكترونيك,کارآموزی شركت الكترونيك,کارآموزی شركت دانش هوشيار الكترونيك,کارورزی شركت الكترونيك,گزارش کارآموزی شركت الكترونيك دانلود فایل گزارش کارآموزی برق، شرکت الکترونیک دانلود فایل بخشی از متن:امروزه با توسعه…

 • تحقیق اوراق قرضه

  استهلاک صرف اوراق قرضه,انتشار اوراق قرضه,انواع اوراق قرضه,اوراق قرضه در ایران,تحقیق کامل اوراق قرضه,حسابداری اوراق قرضه,کسر اوراق قرضه,ماهيت اوراق قرضه,ماهیت اقتصادی اوراق قرضه دانلود فایل تحقیق اوراق قرضه دانلود فایل چکیده:ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی…

 • تحقیق درباره شاعران معاصر ایران

  تحقیق درباره شاعران معاصر ایران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :نوشتن درباره «محمدرضا شفيعى كدكنى» را مى توان از مناظر و منفذهاى گونه گون آغاز كرد و به سرانجام رساند. چه او هم محقق است و هم…

 • بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر

  پایان نامه اثر بخشی شیوه گروهی,پایان نامه اثربخشی نظریه انتخاب,پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب,تاثیر نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی,تاثیر نظریه انتخاب بر معتادان به مواد مخدر,شیوه گروهی در کیفیت زندگی,نظریه انتخاب در گرایش به مصرف مواد دانلود فایل بررسی…

 • پروژه بانک داری به زبان سی پلاس پلاس

  bank c,bank project,بانکداری به زبان سی,پروژه بانک داری,پروژه بانکداری C,پروژه بانکداری به زبان سی,پروژه برنامه نویسی بانکداری,پروژه سی پلاس پلاس,پروژه نرم افزار بانکداری,دانلود پروژه برنامه نویسی دانلود فایل پروژه بانک داری به زبان سی پلاس پلاس دانلود فایل توضیحات:پروژه بانک…

 • پروژه الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

  Ant Colony Optimization,Genetic Algorithms,Imperialist Competitive Algorithm,Simulated Annealing,الگوریتم بهینه سازی,الگوریتم شبیه سازی,پروژه ICA,پروژه الگوریتم استعماری,تحقیق الگوریتم رقابت استعماری,تحقیق پیرامون ICA,رقابت استعماری دانلود فایل پروژه الگوریتم رقابت استعماری (ICA) دانلود فایل چکیده:الگوريتم هاي بهينه‌سازي الهام گرفته از طبيعت به عنوان روشهاي هوشمند…

 • تحقیق کمیته امداد امام خمینی (ره) و امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه,امر به معروف و نهی ازمنکر در کمیته امداد,بررسی اساس امر به معروف و نهی ازمنکر,پروژه امر به معروف و نهی ازمنکر,تحقیق امر به معروف و نهی ازمنکر,تحقیق کمیته امداد امام خمینی,نقش امر…

 • کنترل خطا برای ارتباطات چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم

  کنترل خطا برای ارتباطات چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم رفتن به سایت اصلی چکیده:شبكه هاي حسگر چند رسانه اي شامل تعداد زيادي گره هاي دوربين با مصرف انرژي پايين هستند و در مكانهاي عمومي از جمله…

 • مجموعه تست ماشین های الكتريكي 1 و 2 رشته مهندسی برق

  مجموعه تست ماشین های الكتريكي 1 و 2 رشته مهندسی برق رفتن به سایت اصلی مجموعه تست ماشین های الكتريكي 1 و 2 رشته مهندسی برق   توضیحات محصول:مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه برای رشته…

 • مقاله اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان

  مقاله اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان رفتن به سایت اصلی   مقاله اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان با دانلود این مقاله با شيوه هاي برخورداضطراب  کودکان و نوجوانان  اشنا می شوید وگلهای زندگیتان را بهتر پرورش می دهید بسیارى…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اشنویه

  استان آذربایجان غربی,شهرستان اشنویه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اشنویه دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…

 • تحقیق آشکار ساز اختلاف فاز

  آشکار ساز اختلاف فازی,آشکار سازها,اجزای سیستم آشکار ساز,تحقیق پیرامون آشکار شاز,حلقه های قفل فاز آشکار ساز,دانلود تحقیق طراحی آشکارساز,طراحی سیستم آشکار ساز,مدار کنترل آشکار ساز,مقاله ترجمه شده آشکار,نحوه عملکرد آشکار ساز,نقشه لج آشکار ساز دانلود فایل تحقیق آشکار ساز اختلاف…

 • بررسی اثربخشی دوره های آموزش IT برای معلمان

  پایان نامه تاثیر دوره های ضمن خدمت,تاثیر آموزش کامپیوتر بر معلمان,تاثیر دوره آموزش IT معلمان,تاثیر دوره های کامپیوتر براي معلمان,فوايد برگزاري دوره هاي IT,کارآیی آموزش IT برای معلمان,نقش آموزش IT بر معلمان دانلود فایل بررسی اثربخشی دوره های آموزش IT…