بررسی جهش های ژن CFTR در مردان نابارور مبتلا به انواع مختلف آزوسپرمی انسدادی

آزوسپرمی انسدادی,بررسی,بررسی جهش ژن CFTR,بررسی جهش های ژن,بررسی جهش های ژن در مردان نابارور,بررسی ژنی انواع آزوسپرمی انسدادی,پایان نامه جهش ژنی,پایان نامه ژنتیک,جهش ژنی مردان نابارور,دانلود پایان نامه,ژن در مردان نابارور,مردان نابارور
دانلود فایل بررسی جهش های ژن CFTR در مردان نابارور مبتلا به انواع مختلف آزوسپرمی انسدادی

دانلود فایل

چکیده فارسی:سیستیک فیبروزیس (CF) یکی از شایع ترین بیماریهای اتوزومال مغلوب در سفیدپوستان ،با  بروز 1 در 2500 است ودر اثر نقص در  ژن CFTR  ایجاد می شود که این ژن، کد کننده پروتئینی است که به عنوان یک کانال کلرید در غشائ سلول های اپیتلیال، لوله های تنفسی، لوزالمعده، روده، غدد عرق و مجاری واز دفران واقع شده است. نقص در ژن CFTR باعث ایجاد غلظت غیر طبیعی کلرید در امتداد غشا سلول های اپیتلیال شده که منجر به بیماری ریوی پیشرونده،اختلال عملکرد پانکراس،افزایش کلریدعرق و ناباروری مردان می شود.در مطالعه حاضر فرکانس و ماهیت جهش ها و برخی از پلی مورفیسم ها ی ژن CFTR در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی انسدادی ارزیابی شد.در مجموع از 76 بیمار و 50 مرد بارور ،یک پانل از 5 جهش شایع در CFTR با استفاده از تکنیک PCR – ARMS غربالگری شد همچنین اگزونهای داغ از نظر جهش( 7،10،11،20،21،4) در ژن CFTR با استفاده از روش PCR – SSCP و در پی آن با توالی یابی غربالگری شدند. 18 بیماربا آزواسپرمی و CBAVD ، 53 بیمار مبتلا به آزواسپرمی بدون CAVD (Non-CAVD) و 5 بیمار مبتلا به آزواسپرمی و CUAVD بیماران مورد مطالعه مارا تشکیل می دادند. طول ناحیه پلی T (آللهای 5T،7T و 9T) واقع در splice-acceptor site اینترون 8/اگزون9 و پلی مورفیسم M470V واقع در اگزون 10 با استفاده از روش PCR-RFLP مشخص شد.در 7 نفراز 18 بیمار مبتلا به CBAVD ، جهش CFTR یافت شد ، سه نفراز بیماران هرکدام دارای یک جهش ΔF508بودند. آلل5T  در سه نفر از این بیماران یافت شد. در یک بیمار ، آلل 5T با جهشی غیر ازΔF508 همراه بود. در بیماران با CUAVD فقط یک جهش CFTR مشاهده شد. جهش های شایع CFTR در 9 نفر از 53بیمارمبتلا به Non-CAVD ، یافت شد و پنج نفر ازاین بیماران دارای یک جهش ΔF508بودند. آلل5T  در پنج مورد از این بیماران یافت شد. در دو بیمار ، آللT5 با ΔF508 همراه نبود و در هشت بیمار حامل آلل 5T هیچیک از جهش های شایع یافت نشدند . در بیماران  مبتلا به  CBAVD ، Non-CAVD و CUAVD فراوانی آلل5Tبه ترتیب22 ٪ ،14 ٪ (معنی دار نسبت به گروه کنترل)و10 ٪ (غیر معنی دار نسبت به گروه کنترل) بدست آمد.جهش آلل5Tبا طیف وسیعی از تظاهرات بالینی و فرکانس بالا در بیماران CBAVD مشاهده شد.ژنوتیپ 5T/M470 به ترتیب در 3 ، 5 و 1 نفرو ژنوتیپ 5T/V470 . به ترتیب در 0،1 و  0 نفرو 5T همراه با فرم هتروزیگوت M470V به ترتیب در 5،8و0 نفراز بیماران CBAVD ، غیر CAVD و CUAVDیافت شد.مشاهدات ما نشان داد که ژن CFTR در روند اسپرماتوژنز و یا در آسیب شناسی دستگاه تناسلی نقش دارد.در بیماران بر خلاف گروه کنترل فرکانس آلل M470بالاتر از آللV470  بود واین نشان می دهد که آلل M470 با نقص پروتئین CFTRمرتبط است.اگر مرد مبتلا به CBAVD ، Non-CAVD و CUAVD باشد حتی با وجود سابقه خانوادگی منفی. از نظر CF غربالگری جهش CFTR قبل از درمان ناباروری ضروری خواهد بودکلمات کلیدی:جهش CFTR ، CBAVD ، آزواسپرمی انسدادی ، تکنیک PCR-ARMS-فهرست مطالب:چکیده فارسی         فصل اول        1-1 . مقدمه   1- 2.  ناباروری         1-2-1 . ناباروری در مردان     1-2-1-1 . عوامل مؤثر در ناباروري مردان     1-2-1-1-1. اختلالات ژنتيكي 1-2-1-1-1-1.كروموزوم Y      1-2-1-1-1-1-1. بازوي كوتاه كروموزوم Y  (YP)       1-2-1-1-1-1-2. بازوي بلند كروموزوم Y (Yq)         1-2-1-1-2. انواع ناهنجاري‌هاي اسپرمي در مردان نابارور  1-2-1-1-2-1.انواع آزوسپرمی         1-3 . ژن CFTR         1-3-1 . ساختار پروتئین CFTR        1-3-2 . عملکرد پروتئین CFTR        1-3-3 . ارتباط جهش ژن CFTR وبیماری      1-3-4 . ساختار ژن CFTR     1-3-5.  ساختار mRNAاي ژن CFTR 1-4 . سیستیک فیبروزیس(فیبروز کیستیک)1-5.  تشخیص پیش از تولد  1-6.ضرورت انجام تحقيق      1-7.اهداف تحقيق     1-8.سؤالات و فرضیه ها       فصل دوم       2-1.تاریخچه ومروری بر مطالعات گذشته     2-2. تاثير پلی مورفیسم هاي ژن CFTR      2-3.ارتباط جهش در ژن CFTRوآزواسپرمی  فصل سوم      3-1.نمونه گيري        3-1-1.نمونه هاي خوني       3-2.استخراج DNAاز نمونه هاي خون         3-3.تعيين غلظت DNA        3-3-1. مراحل انجام روش اسپکتروفتومتري 3-3-2. بررسي کيفي DNA استخراج شده به روش الکتروفرز روي ژل آگارز        3-4. واکنش های زنجیره ای پلی مرازی(PCR)       3-4-1. مواد اوليه واكنش PCR         3-4-2. سيكلهايPCR          3-4-3.روش انجام PCR         3-5.مواد و محلولهای مورد نیاز برای الكترو فورز ژل آگارز    3-6.تهيه ژل آگارز5/1%        3-7. الکتروفرز محصولات PCR بر روي ژل پلي اکريل آميد    3-7-1.مواد و محلول های مورد نیاز برای تهیه ژل پلی اکریل آمید 3-7-2. تهيه ژل پلي اكريل 3-7-3.PCR-RFLP      3-7-4.تهيه ژل SSCP  3-8. رنگ آميزي ژل پلي آکريل آميد به روش نيترات نقره    3-8-1. مواد و محلول هاي مورد نياز براي رنگ آميزي نیترات نقره 3-8-2.روش انجام رنگ آميزي نيترات نقره    3-9.انجام SSCP        3-10.طراحی پرایمر   3-11.نحوه آماده سازي پرایمرها      3-12 PCR-RFLP.   3-12-1.انجام PCR-RFLP    3-13. ARMS-PCR..         3-14.توالی یابیDNA(DNA Sequencing)   3-15.مراحل خواندن توالي    3-16.آنالیز آماری      فصل چهارم    کلیات  4-1.بررسی و نگهداری نمونه های حاصل از استخراج DNAژنومی 4-2. نتایج بررسی جهش های شایع ΔF508، G542X، N1303K و W1282X       4-3. نتایج بررسی جهش شایع W1282X با استفاده از روشSingle ARMS PCR  4-4. نتایج بررسی جهش R117H    4-5. نتایج بررسی اگزون10 ژن  CFTRبا استفاده ازتکنیک SSCP – PCR   4-6. نتایج بررسی اگزون21 با استفاده ازتکنیک PCR-SSCP        4-7. نتایج بررسی پلی مورفیسم پلیT ژن CFTRبا استفاده ازتکنیک PCR-RFLP.، آنزیم Hpa1 و پرایمرهای CFT5،CF9RRو CFT7،CF9RR 4-8.نتایج بررسی پلی مورفیسم M470V ژن CFTRبا استفاده ازتکنیک PCR-RFLP. و آنزیم Hph1 و پرایمرهای اگزون10        فصل پنجم     5-1.بحث وتفسير      5-2.نتیجه گیری نهائی        5-3.پیشنهادها         6. منابع          چکیده انگلیسی    فهرست اشکال: شكل 1-1. پروتئين CFTR    شكل 1-2.فرد مبتلابه CFو شجره نامه مربوطه      شكل2-1.مراحل لقاح خارج رحمي از نوع ميكرو اينجكشن (ICSI) شکل 3-1. توالي ژن CFTR را نشان مي دهد        شکل 3-2. مرحله اول خواندن توالي          شکل 3-3. مرحله دوم از خواندن توالي       شکل 3-4. مرحله سوم خواندن توالي        شکل3-5. .مرحله چهارم خواندن توالي      شکل 3-6. .مرحله پنجم خواندن توالي       شکل 3-7. .مرحله پاياني خواندن توالي     شکل 1-4. .نتایج حاصل از استخراج DNA   شکل 4-2. تعیین جهش های شایع ΔF508، G542X، N1303K     شکل 4-3. تعیین جهش W1282X با استفاده از روش ARMS-PCR          شکل 4-4. شناسایی جهش R117H با استفاده از روش PCR-RFLP .     شکل 4-5-1. نمونه ای از ژل SSCP در مورد اگزون 10 ژن CFTR    شکل4-5-2.نتیجه توالی یابی جهش حذف(∆F508)در اگزون 10 ژن CFTR         شکل 4-6-1. نمونه ای از ژل SSCP در مورد اگزون 21 ژن CFTR    شکل 4-6-2. تغییر نوکلئوتیدی)  3933T>G (S1311R در اگزون 4 ژن CFTR        شکل 4-7. شناسایی پلی مورفیسم پلیT          شکل 4-8. شناسایی پلی مورفیسم   M470V      شکل5-1. پروتئين CFTR       شكل 5-2.تاثير آللهاي ويژه روي مقدار پروتئين CFTRداراي عملكرد            فهرست جدولها:جدول 2-1. انواع جهش های رایج ژن CFTR و توزیع جهانی آنها    جدول3-1.پارامترهای  مایع منی و خون بیمارانCAVD Non          جدول3-2.پارامترهای  مایع منی و خون بیماران  CBAVD   جدول3-3.پارامترهای  مایع منی و خون بیماران  CUAVD   جدول.3-4.برنامه PCR براي تکثیر اگزون های7،10،11،20،21ژنCFTR     جدول.3-5.برنامه PCR براي تکثیر اگزون 4ژن CFTR جدول.3-6.شرایطPCR براي تکثیر اگزون های7،10،11،20،21،4 ژنCFTR  جدول3-7.توالی پرایمرهای اگزونهای Hot spot      جدول3-8. برنامه PCR جهت PCR-RFLP   جدول.3-9.شرایطPCR براي PCR-RFLP     جدول3-10. توالی پرایمر های اگزون 9/اینترون8 جهت تشخیص  پلی مورفیسم  پلیT  جدول3-11.توالی پرایمر های اگزون 4 جهت تشخیص  جهش R117H     جدول3-12. توالی پرایمر های مخصوص ARMS PCR         جدول3-13.برنامه Multiplex براي تشخيص جهش هاي F508,G542X,N1303K جدول3-14. برنامه Single ARMS PCR براي تشخيص جهش      جدول3-15. برنامه Single ARMS PCR براي تشخيص جهش        جدول.3-16.شرایطPCR براي ARMS-PCR    جدول 4-1. نحوه شناسایی جهش R117H با استفاده از روش PCR-RFLP         جدول4-2.نتايج تكنيك ARMS PCR بيماران Non-CBAVD Obstructive Azoospermia مورد مطالعه         جدول4-3. فركانسهاي آللي و ژنوتيپي بيماران Non-CBAVD Obstructive Azoospermia مورد مطالعه   جدول4-4.نتايج تكنيك ARMS PCR براي بيماران CBAVD Obstructive Azoospermia      جدول4-5.نتايج تكنيك ARMS PCR براي بيماران CUAVD Obstructive Azoospermia      جدول4-6. فركانسهاي آللي و ژنوتيپي در بيماران CBAVD Obstructive Azoospermia    جدول4-7. فركانسهاي آللي و ژنوتيپي در بيماران CUAVD Obstructive Azoospermia   جدول4-8.نتايج تكنيك PCR-RFLP براي بيماران Non-CBAVD Obstructive Azoospermia          جدول4-9.نتايج تكنيك PCR-RFLP براي بيماران CBAVD Obstructive Azoospermia       جدول4-10.نتايج تكنيك PCR-RFLP براي بيماران CUAVD Obstructive Azoospermia          جدول4-11.فرکانس ژنوتیپهای پلیT در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP     جدول4-12.فرکانس آللهای پلی T در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP        جدول4-13.فرکانس ژنوتیپهای پلی مورفیسم  M470V در بیمارانCUAVD  با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-14.فرکانس آللهای پلی مورفیسمM470Vدربیماران CUAVD با تکنیک PCR-RFLP   جدول4-15.نتايج تكنيك PCR-RFLP پلی مورفیسمهای پلی Tو M470Vدرافراد شاهد     جدول4-16.فرکانس ژنوتیپهای پلیT در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP     جدول4-17.فرکانس آللهای پلیT در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP         جدول4-18.فرکانس ژنوتیپهای پلی مورفیسمM470Vدربیماران CBAVD با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-19.فرکانس آللهای پلی مورفیسمM470Vدربیماران CBAVD با تکنیک PCR-RFLP  جدول4-20.فرکانس ژنوتیپهای پلیT در بیمارانCAVD Non-با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-21.فرکانس آللهای پلیT در بیمارانCAVD Non-با تکنیک  PCR-RFLP    جدول4-22.فرکانس ژنوتیپهای پلی مورفیسمM470Vدر بیماران Non-CAVD با تکنیک  .PCR-RFLP       جدول4-23.فرکانس آللهای  پلی مورفیسمM470V در بیماران  Non-CAVD با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-24.جهش ها و پلی مورفیسم های شناخته شده در 152ژنCFTRدر بیماران مورد مطالعه 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی جهش ژن CFTR جهش ژنی مردان نابارور بررسی ژنی انواع آزوسپرمی انسدادی بررسی جهش های ژن مردان نابارور بررسی جهش های ژن در مردان نابارور آزوسپرمی انسدادی ژن در مردان نابارور دانلود پایان نامه پایان نامه ژنتیک پایان نامه جهش ژنی بررسی

 • تحقیق و طرح درس تربیت بدنی 1

  پروژه دروس عمومی,تحقیق تربیتی بدنی,تحقیق درس تربیت بدنی 1,تحقیق دروس عمومی,تربیت بدنی 1,دانلود پروژه,دانلود پروژه تربیتی بدنی,دانلود تحقیق,دانلود طرح درس,طرح درس تربیت بدنی 1 دانلود فایل تحقیق و طرح درس تربیت بدنی 1 دانلود فایل توضیحات:در این تحقیق یک طرح…

 • نقشه ی زمین شناسی استان همدان

  شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان همدان,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان همدان دانلود فایل توضیحات:این…

 • نرم افزار اندوید Echarge

  Echarge,برنامه شارژ سیم کارت,دانلود اندروید Echarge,دانلود نرم افزار Echarge,دانلود نرم افزار اندروید,شارژ سیم کارت اندروید,نرم افزار Echarge اندروید,نرم افزار اندروید شارژ سیم کارت,نرم افزار شارژ سیمکارت دانلود فایل نرم افزار اندوید Echarge دانلود فایل توضیحات:با استفاده از این نرم افزار…

 • حل مساله کوله پشتی به روش برنامه ریزی پویا به زبان سیشارپ

  حل مساله کوله پشتی به روش برنامه ریزی پویا به زبان سیشارپ رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مساله کوله پشتی روش برنامه ریزی پویا زبان سیشارپ

 • HACCP , ISO9001 , ISO22000 , GHP , GMP

  HACCP , ISO9001 , ISO22000 , GHP , GMP رفتن به سایت اصلی تعریف HACCPتاریخچه HACCPپیشنیازهای HACCPمراحل پیاده سازی HACCP 12 گام و 7 اصلISO9001ISO22000GMPGHP   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: HACCP ISO9001 ISO22000 GHP GMP

 • نقشه بخش های شهرستان فلاورجان

  بخش های شهرستان فلاورجان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های فلاورجان,فایل جی آی اس بخشهای فلاورجان,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان فلاورجان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های فلاورجان,نقشه ی جی آی اس بخش های فلاورجان دانلود فایل نقشه بخش…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه

  استان اصفهان,شهرستان برخوار و میمه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه دانلود فایل توضیحات:1.…

 • تحقیق بررسی زهر عقرب و روش درمان آن

  بررسی زهر عقرب,بررسی سم کژ دم,تحقیق پیرامون عقرب,تحقیق زهر عقرب,خصوصیات زهر عقرب,خصوصیات عقرب,درمان عقرب گزیدگی,مکانیسم تاثیر زهر عقرب,ویژگی زهر عقرب دانلود فایل تحقیق بررسی زهر عقرب و روش درمان آن دانلود فایل بخشی از متن:عقرب ها بند پایان 8 پایی…

 • تحقیق دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر زندگی، تحصیلی و شغلی

  تحقیق چشم انداز تحصیلی,ترسیم چشم انداز مسیر زندگی,چشم انداز تحصیلی دانش آموزان,چشم انداز شغلی دانش آموزان,دانش‌آموزان و راه‌ های تشخیص استعداد,دانش‌آموزان و هدایت تحصیلی,دانلود مقاله چشم اند,شخصیت و ارزش‌های تحصیلی دانلود فایل تحقیق دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر…

 • پروژه روستا 2 روستای اغشت همراه با طراحی اتوکد

  پروژه روستا 2 روستای اغشت همراه با طراحی اتوکد رفتن به سایت اصلی پروژه روستا 2 روستای اغشت به همراه طرح پیشنهادی شامل:یک فایل وردپاورپوینتنقشه کدیشیت طرح پیشنهادیمقدمه:عوامل موثر در شکل گیری و مراحل رشد و توسعه روستا: براساس اظهارت اهالی…

 • كامپيوترهاي كوانتومي- درهم تنیدگی کوانتومی

  پروزه رشته کامپیوتر,پروژه بررسی کامپیوترهای کوانتومی,پرو‍ژه پیرامون کامپیوتر کوانتومی,تحقیق پیرامون کامپیوتر کوانتومی,تنیدگی کواتومی در کامپیوتر,دانلود تحقيق کامپیوتر,درهم تنيديگي کوانتومی,كامپيوتر كوانتومی دانلود فایل كامپيوترهاي كوانتومي- درهم تنیدگی کوانتومی دانلود فایل توضیحات:در فصل اول این پروزه به مقدماتی از کامپیوترهای کوانتومی پرداخته…

 • مقاله پایدار سازی سطوح شیب دار با روش soil nailing

  soil nailing,پایدارسازی سطح شیب,تحقیق پایداری سطح شیبدار,تحلیل پایداری سطوح شیبدار,تحلیل روش soil nailing,دانلود مقاله پیرامون سطوح شیبدار,روش soil nailing در پایداری,مقاله soil nailing,مقاله پایدار سازی سطوح شیب دار دانلود فایل مقاله پایدار سازی سطوح شیب دار با روش soil nailing…

 • تهيه پودر كامپوزيتي W-Ni به روش پوشش دهي الكترولس

  الكترولس,پودر كامپوزيتي,پورد کامپوزیتی W Ni,پوشش الكترولس نيكل,تهيه پودر كامپوزيتي,تولید پودر کامپپوزیتی با روش الكترولس,دانلود مقاله,روش الكترولس,كامپوزيت تنگستن,مقاله متالوژی,هيدرات هيدرازين دانلود فایل تهيه پودر كامپوزيتي W-Ni به روش پوشش دهي الكترولس دانلود فایل چکیده:در تحقيق حاضر پودر كامپوزيتي W/Ni از پودر…

 • تحقیق بیماری شیزوفرنی

  schizophrenia,تحقیق پیرامون شیزوفرنی,تحقیق شیزوفرنی,دانلود تحقیق در مورد شیزوفرنی,دانلود مقاله شیزوفرنی,شیزوفرنی در زنان,شیزوفرنی در مردان,علائم شیزوفرنی,علل ابتلا به شیزوفرنی,مقاله بیماری شیزوفرنی,مقاله پیرامون شیزوفرنی,مقاله شیزوفرنی دانلود فایل تحقیق بیماری شیزوفرنی دانلود فایل بخشی از متن:شیزوفرنی (schizophrenia) یک نوع بیماری روحی است که…

 • دانلود کتاب فیزیک پایه 3- تالیف سید احمد بابا نژاد و علی بهاری- پیام نور- pdf

  دانلود کتاب فیزیک پایه 3- تالیف سید احمد بابا نژاد و علی بهاری- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب فیزیک پایه 3 تالیف سید احمد بابا نژاد و علی بهاری انتشارات پیام نورشامل 302 صفحه با فرمت  pdf…

 • مقاله شيوه هاي فرزندپروري

  مقاله شيوه هاي فرزندپروري رفتن به سایت اصلی مقاله شيوه هاي فرزندپروري با دانلود این مقاله با شيوه هاي فرزندپروري اشنا می شوید وگلهای زندگیتان را بهتر پرورش می دهید.   خانواده سمبل امنيت و آرامش در قسمت قبل به…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان مازندران

  دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان مازندران,شیپ فایل محدوده سیاسی استان مازندران,لایه GIS محدوده سیاسی استان مازندران,محدوده سیاسی استان مازندران,مرز استان مازندران,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان مازندران دانلود فایل این فایل شامل محدوده…

 • عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان

  پایان نامه عوامل گرایش به مدیریت صنعتی,پایان نامه کارشناسی مدیریت,پروژه مدیریت صنعتی,علل انتخاب رشته مدیریت صنعتی,عوامل انتخاب رشته مدیریت صنعتی,عوامل گرایش به مدیریت صنعتی,گرایش به رشته مدیریت صنعتی دانلود فایل عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان…

 • دانلود کتاب گیاهان آبزی -غلامرضا بخشی خانیکی- پیام نور -pdf

  دانلود کتاب گیاهان آبزی -غلامرضا بخشی خانیکی- پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب گیاهان آبزی غلامرضا بخشی خانیکی پیام نورمنبع رشته علوم کشاورزیشامل 180 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: گیاهان آبزی خانیکی پیام نور

 • تغذیه افراد

  تغذیه افراد رفتن به سایت اصلی تحقیق 28 صفحه ای ورد   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تغذیه افراد

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشهد (واقع در استان خراسان رضوی)

  استان خراسان رضوی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشهد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشهد (واقع در…

 • گزارش كارآموزي مکانیک، تعميرگاه مکانیک خودرو

  پروژه کارآموزی تعمیر خودرو,پروژه کارآموزی مهندسی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی تعمیرگاه ماشین,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی تعمیر,کارآموزی رشته مکانیک,کارآموزی مکانیک,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو دانلود فایل گزارش كارآموزي مکانیک، تعميرگاه مکانیک خودرو دانلود فایل قسمتی از متن:يك سيستم جرقه زني…

 • طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم

  امکان سنجی توليد نشاسته,دانلود پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی نشاسته از گندم,طرح توجیهی توليد نشاسته,طرح توليد نشاسته,طرح کارآفرینی توليد نشاسته از گندم,طرح کسب و کار توليد نشاسته از گندم,کارآفرینی توليد نشاسته از گندم دانلود فایل طرح توجیهی توليد نشاسته…

 • پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

  ارزیابی رضایتمندی بیماران,ارزیابی مدیریت دانش,استقرار مدیریت دانش,پرسشنامه رضایتمندی,پرسشنامه مدریت,پرسشنامه مدیریت دانش,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استقرار مدیریت,رضایت از خدمات درمانی,رضایت بیماران دانلود فایل پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران دانلود فایل پرسشنامه طراحی شده، ارزیابی رابطه بین…

 • جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی

  جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی رفتن به سایت اصلی جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژهHSE    کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیتعریف وجود…

 • تحقیق رابطه اعتیاد و کودک آزاری

  اعتیاد و کودک آزاری,انواع کودک آزاری,پیامد روانی کودک آزاری,پیامدهای کودک آزاری,تاثیر آزار بر روی کودک,تحقیق پیرامون کودک آزاری,رابطه اعتیاد والدین و گودک آزاری,عوارض کودک آزاری,کارتحقیقی اعتیاد دانلود فایل تحقیق رابطه اعتیاد و کودک آزاری دانلود فایل چکیده:قرون متمادی است که…

 • كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره اي در معادن

  ارزیابی ماهواره ای معاد,ارزیابی معادن از راه دور,استفاده از ماهواره در معادن,پایان نامه سنجش از دور در معادن,پروژه سنجش معادن از دور,سنجش معادن با ماهواره,كاربرد سنجش از دور در معدن,کاربرد اطلاعات ماهواره اي در معادن,کاربرد معادن در سنجش معدن دانلود…

 • برنامه فاكتوريل عدد

  آموزش برنامه نویسی در #C,برنامه نویسی سی شارپ,پروژه برنامه نویسی در #C,دانلود برنامه #C,دانلود برنامه سی شارپ,دانلود برنامه فاكتوريل عدد #C,دانلود برنامه نویسی #C,دانلود پروژه C#,فاكتوريل,فاكتوريل سي شارپ,فاكتوريل عدد سي شارپ دانلود فایل برنامه فاكتوريل عدد دانلود فایل توضیحات:در این…

 • متره و برآورد ساختمان فلزی

  پروژه متره,پروژه متره ساختمان فلزی,پروژه متره سازه فلزی,دانلود پروژه متره,دانلود پروژه متره عمران,دانلود پروژه متره معماری,دانلود پروژه متره و برآورد,ریز متره,متره و برآورد,متره و برآورد سازه فلزی دانلود فایل متره و برآورد ساختمان فلزی دانلود فایل توضیحات:درس متره یکی از…

 • بررسی دلایل ضعف و اقدامات عملی بهبود درس املاء

  پروژه ویژه ارتقا رتبه ابتدایی,تحقیق ارتقا شغلی ابتدایی,تحقیق پیرامون بهبود درس املا,تحقیق روش تدریس املا,تحقیق روش عملی بهبود درس دیکته,تحقیق ویژه ارتقا رتبه عالی,دلایل ضعف املا دانش آموزان,روش بهبود درس املا ابتدایی,روش تدریس درس دیکته دانلود فایل بررسی دلایل ضعف…

 • بیمه اتکائی

  بیمه اتکائی,پروژه بیمه,پروژه بیمه اتکائی,تحقیق بیمه,تراکم ریسک,دانلود پروژه,دانلود پروژه بیمه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق بیمه,مزایای بیمه اتکائی دانلود فایل بیمه اتکائی دانلود فایل مقدمه:بیمه اتکائی عبارت است از بیمه خطری که بیمه گر واگذارنده ان را بیمه کرده است.البته لازم به یاد…

 • تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان

  پیشرفت تحصیلی فرزندان,تاثیر اقتصاد خانواده در تحصیل,تاثیر خانواده بر پیشرفت تحصیلی,تاثیر درآمد والدین در تحصیل,تاثیر سواد والدین بر تحصیل,تاثیر فرهنگ خانواده در تحصیل,عوامل پیشرفت تحصیلی,عوامل موثر در پیشرفت,نقش کلیدی خانواده در تحصیل کودکان دانلود فایل تحقیق نقش خانواده در پیشرفت…

 • سمینار بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی دولت

  ارزش افزوده,پروژه حسابداری,پروژه درآمدهای دولت,پروژه مالیات,تاثیر مالیات بر ارزش افزوده,دانلود پروژه حسابداری,درآمدهای دولت,درآمدهای مالیاتی دولت,مالیات ارزش افزوده دانلود فایل سمینار بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی دولت دانلود فایل چکیده:مخارج روزافزون دولتها برای انجام‏ وظایفی همچون تخصیص…

 • بازی منچ تحت شبکه

  بازی منچ تحت شبکه,پایان نامه بازی منچ تحت شبکه,پایان نامه کارشناسی کامپیوتر,پروزه منچ تحت شبکه,پروژه بازی منچ تحت شبکه,پروژه بازی منچ سی شارپ,دانلود بازی منچ,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه سی شارپ منچ دانلود فایل بازی منچ تحت شبکه دانلود فایل چکیده:در…

 • سوالات ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری از سال 86 تا 91 با پاسخنامه

  بانک سوالات برنامه ریزی شهری,پاسخنامه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری,دانلود نمونه سوالات ارشد,سوالات ارشد برنامه ریزی شهری,سوالات برنامه ریزی شهری منطقه ای,سوالات مدیریت شهری,مجموعه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری,نمونه سوالات ارشد مدیریت شهری دانلود فایل سوالات ارشد برنامه ریزی شهری…