بررسی و مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

پایان نامه زیست شناسی,پایان نامه عفونت مخفی کبدی,پایان نامه میکروبیولوژی,پیوند کبد,پیوند کبدی مبتلا به سیروز کریپتوژنیک,دانلود پایان نامه,سیروز کریپتوژنیک,عفونت گیرندگان پیوند کبد,میزان شیوع عفونت مخفی کبدی,ویروس هپاتیت G
دانلود فایل بررسی و مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

دانلود فایل

چکیده:ویروس هپاتیت G متعلق به خانواده فلاوی ویریده است و عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی ، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص یا کریپتوژنیک ممکن است ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت G باشد. بنابراین در این مطالعه میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G از طریق روش های مولکولی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک در مقایسه با سیروز با علت مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی 283 بیمار گیرنده پيوند کبد به 2 گروه مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (122 نفر) و مبتلایان به سیروز با علت مشخص (161 نفر) مورد ارزیابی قرار گرفتند . ابتدا از نمونه های بافت کبد برش های مورد نظر تهیه و پس از استخراج ژنوم ویروس هپاتیت G و سنتز  cDNA از آن با استفاده از روش Nested-RT-PCR راه اندازی شده امکان وجود عفونت با  ژنوم ویروس هپاتیت G در نمونه های بافت مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان نقش فاکتورهای خطر ساز  بالینی و آزمایشگاهی در افزایش بروز عفونت ویروس هپاتیت G، با نسخه 15نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از میان کل بیماران مورد مطالعه ( 283 نمونه) 22 نفر یا 8/7 درصد از این بیماران از نظر وجود ژنوم ویروس هپاتیت G مثبت بودند. در میان مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (9 نفر از 122 نفر، 4/7 درصد) مبتلا به عفونت این ویروس بودند. همچنین از میان مبتلایان به سیروز با علت مشخص (13 نفر از 161 نفر، 1/8 درصد) مبتلا به عفونت ویروس هپاتیت G بودند. از میان فاکتورهای خطرساز تنها میان دامنه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص ارتباط معنی دار مشاهده گردید. از طرف دیگر یک نفر از مبتلایان به سیروز با علت مشخص و همچنین تنها یک نفر از مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک بطور همزمان مبتلا به عفونت سیتو مگالو ویروس بودند. از نتایج حاصل از این مطالعه چنین برداشت می شود که میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک و هم مبتلایان به سیروز با علت مشخص بالا می باشد. بنابراین تعیین میزان شیوع عفونت این ویروس در زمان قبل از پیوند در هر دو گروه مبتلایان به سیروز می تواند در مدیریت بالینی عوارض کبدی ایجاد شده بوسیله این ویروس در زمان های پس از دریافت پیوند کبد مؤثر باشد.فهرست مطالب:چکیده فصل اول: کلیات        1)مقدمه            1-1)هپاتيت‌ ويروسي      2-1)ویروس هپاتيت  G1-2-1)تاريخچه1-2-2) ساختمان ويروس1-2-4) راه‌هاي انتقال عفونت1-2-5) علايم باليني1-2-6) تشخيص آزمايشگاهی1-3) تاریخچه پیوند کبد1-3-1) معرفی پیوند کبد1-3-2) فیزیولوژی و عملکرد کبد1-3-3)  انواع بیماریهای نیازمند پیوند کبد1-3-3-1) نقص کبدی مزمن 1-3-3-2) نقص کبدی حاد 1-3-3-3) سيروز كبد 1-3-3-4) سیروزصفراوي اوليه 1-3-3-5) كلانژيت اسكلروزان اوليه1-3-3-6) هپاتيت اتوايميون 1-3-3-7) سیروز الکلی 1-3-3-8) كارسينوم سلول كبدي 1-3-4) زمان انجام پیوند1-3-5) انواع عفونت در بیماران دریافت کننده پیوند کبد1-4) مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه عفونت ویروس هپاتیت G با سیروز کریپتوژنیک1-5) اهداف تحقیقهدف کلی1-6) فرضیه ها ی تحقیقفصل دوم: مواد و روش کار     2-1)  جمعيت مورد مطالعه 2-2) لوازم مصرفی 2-3) لوازم غیر مصرفی 2-4) آزمایش های انجام شده در این تحقیق 2-5) روش های ملکولی (Molecular Methods) 2-5-1) واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction, PCR) 2-6) روش  HGV-RT-Nested-PCR   2-6-1) استخراج HGV-RNA از نمونه های بافتی با روش RNX-PLUS 2-6-2) طراحی پرایمرژنوم ویروس هپاتیت G 2-6-3) سنتز CDNA 2-7) آزمایش مرحله اول HGV-RT-PCR       2-7-1) تهیه مخلوط واکنش مرحله اول HGV-RT-PCR2-8) آزمایش مرحله دوم HGV-RT-PCR2-8-1) تهیه مخلوط مرحله دوم واکنش HGV-RT-PCR2-9) الكتروفورز و رنگ آمیزی محصولات PCR 2-10) طرز تهيه بافرها و محلول هاي مورد نياز برای الكتروفورز ژل آگاروز 2-10-1) طرز تهيه بافر TAE 2-10-2) طرز تهيه ژل آگارز 2-11) مشاهده محصولات PCR 2-12) آنالیز آماری فصل سوم: نتايج       3-1) تهيه پرسشنامه 3-2) معرفي گيرندگان پيوند کبد 3-2-1) بررسی وضعیت بیماریهای زمینه ای در گیرندگان پیوند کبد3-2-2) بررسی وضعیت سن گیرندگان پیوند3-2-3) بررسی وضعیت نهایی گیرندگان پیوند بعد از دریافت پیوند کبد 3-2-4) بررسی وضعیت گروه خونی گیرندگان پیوند3-2-5)  معرفی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص (Determined Cirrhosis)  3-2-6) معرفی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص (Cryptogenic Cirrhosis)          3-2-7) تعیین فراوانی ژنوم ویروس هپاتیت  G در بافت گیرندگان پیوند کبد3-2-8) تعیین فراوانی ژنوم HBV در بافت گیرندگان پیوند کبد3-2-9) تعیین فراوانی HBsAg در بافت گیرندگان پیوند کبد 3-2-10) تعیین فراوانی عفونت سیتو مگالو ویروس (CMV) در بافت گیرندگان پیوند کبد3-2-11) بررسی عفونت همزمان ویروس هپاتیت G و سیتو مگالو ویروس در گیرندگان پیوند کبد3-2-12) تعیین میزان آنزیم کبدی ( AST) در گیرندگان پیوند کبد 3-3) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در کل گیرندگان پیوند کبد3-3-1) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص (Determined Cirrhosis) 3-3-2) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 3-3-3) بررسی ارتباط عفونت مخفی ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 3-3-4) بررسی ارتباط میزان آنزیم های کبدی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 3-3-5) بررسی ارتباط میزان شیوع عفونت CMV در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) فصل چهارم:  بحث و نتیجه گیری     4-1) بحث4-2) بررسی عفونت همزمان ویروس هپاتیت G با سایر ویروس ها در گیرندگان پیوند کبد4-3)بررسی وضعیت عفونت ویروس هپاتیت G در مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک 4-4) نتیجه گیری4-5) پیشنهادات منابع   چکیده فارسی        چکیده انگلیسی  فهرست جداولجدول1- 1: پارامترهای سرمی مفید برای ارزیابی بیوشیمیایی نکروز و فعالیت سلول های کبد    جدول 2-1: توالی آغازگرهای  بیرونی و درونی برای تشخیص ویروس هپاتیت G (GBV-C) جدول2-2: پروتکل سنتز  cDNA       جدول2-3:برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر برای سنتز  cDNA    جدول2-4: پروتکل مرحله اول          جدول2-5: برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر مرحله اول HGV-RT-PCR    جدول2-6:پروتکل مرحله دوم HGV-RT-PC   جدول2-7: برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر مرحله دوم HGV-RT-PCR   جدول 3-1 : پرسشنامه طرح بررسی میزان شیوع عفونت مخفی ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک جدول3-2 : فراوانی گروه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص      جدول3-3: فراوانی گروه خونی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص       جدول3-4: فراوانی گروه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نا مشخص    جدول3-5: فراوانی گروه خونی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص     فهرست شکل هاشكل 1-1  : طبقه بندی عوامل ویروسی ایجاد کننده هپاتیت      شکل 1-2 : ساختمان شماتیک ویروس هپاتیت G شکل 1-3 : ساختمان ژنوم ویروس هپاتیت G        شکل 1-4 : نمای تغییرات سرولوژیک و ژنومی ویروس در خون مبتلایان به عفونت ژنوم ویروس هپاتیتG پایدار شكل  1-5 : الگوي استفاده و تفسير تست‌هاي آزمايشگاهي براي تشخيص عفونت ژنوم ویروس هپاتیتG   شکل 3-1 : الکتروفورز محصولات PCR و مشاهده HGV-DNA روی ژل آگاروز       

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
میزان شیوع عفونت مخفی کبدی ویروس هپاتیت G عفونت گیرندگان پیوند کبد پیوند کبدی مبتلا به سیروز کریپتوژنیک پایان نامه عفونت مخفی کبدی ویروس هپاتیت G پیوند کبد سیروز کریپتوژنیک دانلود پایان نامه پایان نامه زیست شناسی پایان نامه میکروبیولوژی

 • پايان نامه حقوق انتقال در بازار برق

  بازار برق,پايان نامه بررسی بازار برق,پايان نامه برق قدرت,پايان نامه كارشناسي برق,پايان نامه كارشناسي برق قدرت,پایان نامه بازار برق,پایان نامه حقوق بازار انتقال برق,پروژه پاياني بازار برق,حقوق انتقال,حقوق انتقال در بازار برق,حقوق بازار برق دانلود فایل پايان نامه حقوق انتقال…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهرضا

  استان اصفهان,شهرستان شهرضا,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهرضا دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در محیط…

 • بررسي علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال به مواد مخدر صنعتي

  بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر,پایان نامه,پایان نامه اعتیاد به مخدرهای صنعتی,پایان نامه گرایش جوانان به مدر صنعتی,علت گرایش به مواد مخدر صنعتی,علل اعتیاد به مواد مخدر,علل گرایش 18 تا 25 ساله ها به مواد مخدر,عوامل گرایش به مواد…

 • بررسی میزان بیش فعالی کودکان مادران شاغل و غیر شاغل مدارس

  بررسی میزان بیش فعالی کودکان,بیش فعالی کودکان در مدارس,بیش فعالی کودکان مادر غیر شاغل,بیش فعالی کودکان مادران شاغل,تاثیر خانواده در بیش فعالی,تحقیق بیش فعالی در مدارس,علل بیش فعالی کودک,عوامل بیش فعالی کودک دانلود فایل بررسی میزان بیش فعالی کودکان مادران…

 • پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

  پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت بودجه بندی سرمایه

 • شیپ فایل شهرهای استان لرستان به صورت نقطه ای

  City,GIS,استان لرستان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان لرستان به صورت نقطه…

 • پلان معماري كافي شاپ

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان ساختمان معماري كافي شاپ,پلان معماري,پلان معماري كافي شاپ,دانلود پلان معماري كافي شاپ,دانلود نقشه معماري كافي شاپ,معماري,نقشه اتوکد معماري كافي شاپ,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري كافي شاپ دانلود فایل توضیحات:این فایل شامل پلان معماري كافي شاپ…

 • عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

  ايجاد ارتباط روشن با کودکان خیابانی,بررسی علل مقاومت در كودكان خياباني,بررسی کودکا,پایان نامه روانشناسی کودکان خیابانی,شكستن مقاومت در كودكان خياباني,عوامل ایجاد ارتباط با کودکان خیابانی,متقاعد سازي کودکان خیابانی,نحوه ارتباط با كودكان خياباني دانلود فایل عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن،…

 • برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر SINUMERIK

  آموزش برنامه نویسی cnc,آموزش برنامه نویسی دستگاه فرز cnc,آموزش کامل برنامه نویسی cnc,آموزش کد نویسی cnc,آموزش کدها,برنامه نویسی cnc,برنامه نویسی کنترلر SINUMERIK,دانلود آموزش برنامه نویسی cnc,دستگاه فرز cnc,کد نویسی cnc,کنترلر SINUMERIK دانلود فایل برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر SINUMERIK…

 • تحقیق شنود غیر مجاز

  احکام حقوقی شنود غیر مجاز,احکام شنود غیر مجاز,تحقیق پیرامون شنود غیر مجاز,تحقیق شنود غیر مجاز,حقوق شنود غیر مجاز,شرایط حقوقی شنود غیر مجاز,قوانین شنود غیر مجاز,مقاله شنود غیر مجاز دانلود فایل تحقیق شنود غیر مجاز دانلود فایل چکیده:شنود غیرمجاز به عنوان…

 • تاثیر اینترنت در آموزش و پرورش

  آثار سوء اینترنت,آثار مثب,آموزش و پرورش و اینترنت,تاثیر اینترنت بر کودکان,تاثیرات منفی اینترنت بر دانش آموزان,دانلود مقاله اینترنت و دانش آموزان,دانلود مقاله تاثیر اینترنت در آموزش,کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس,مقاله پیرامون اینترنت در مدارس دانلود فایل تاثیر اینترنت در آموزش…

 • بررسی آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

  آمار گرایش به مواد مخدر,پروژه آمار,پروژه آماری,پروژه آماری اعتیاد زندانیان,تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر,تاثیر اقتصاد خانواده در اعتیاد,دانلود پروژه آمار,دانلود پروژه آمار گرایش به مواد مخدر,گرایش به مواد مخدر دانلود فایل بررسی آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر…

 • سنتز مكانوشيميايي نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم

  پراش پرتو X,تحقیق متالوژی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سنتز مكانو شيميايي,مقاله ریخته گری,مكانوشيميايي,ميكروسكوپ الكتروني عبوري,نانو بلور TiO2,نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم,نانو ذرات TiO2 دانلود فایل سنتز مكانوشيميايي نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم دانلود فایل چکیده:در پژوهش حاضر، تهيه در اكسيد تيتانيوم با ساختار نانوبلوري…

 • بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

  پایان نامه روانشناسی,پایان نامه عزت نفس,پایان نامه علوم تربیتی,پایان نامه منبع کنترل,تحقیق عزت نفس,دانلود پایان نامه,عزت نفس,عزت نفس و کنترل بیرونی,عزت نفس و کنترل درونی,منبع کنترل بیرونی,منبع کنترل درونی دانلود فایل بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت…

 • بررسی سیستم انبارداری کارخانه شیشه قزوین

  انبارداری شیشه قزوین,بررسی سیستم انبارداری,پروژه انبارداری,پروژه حسابداری انبار,پروژه سیستم انبارداری,حسابداری سیستم انبارداری,حسابداری کارخانه شیشه قزوین,کارآموزی شیشه قزوین دانلود فایل بررسی سیستم انبارداری کارخانه شیشه قزوین دانلود فایل بخشی از متن:امروزه متخصصين و طراحان با كسب تجربه و اطلاعاتي كه در…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آستارا,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آستارا دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان) دانلود فایل توضیحات:-…

 • بررسی اصول مهندسی ترافيك و ارتباط آن با MPLS

  MPLS,اصول مهندسی MPLS,اصول مهندسی ترافیک اطلاعات,بررسی سیستم ارتباط در MPLS,پایان نامه بررسی ام پی ال اس,پروژه سیستم MPLS,پروژه فناوری ترافیک و MPLS,پروژه مهندسی ترافیک,تحقیق پیرامون فناوری ترافیک MPLS,سیستم MPLS دانلود فایل بررسی اصول مهندسی ترافيك و ارتباط آن با MPLS…

 • آشنایی با سیستمهای SDH و PDH

  PDH,SDH,آشنایی با سیستم PDH,آشنایی با سیستم SDH,پروژه SDH و PDH,تحقیق SDH و PDH,دانلود مقاله PDH,دانلود مقاله SDH,سیستم انتقال دیجیتال,کانال انتقال مشترک,مقایسه SDH و PDH دانلود فایل آشنایی با سیستمهای SDH و PDH دانلود فایل مقایسه بین SDH و PDH که…

 • کاربرد میکروارگانیزم ها (زیرسازواره ها) در تولید آنتی بیوتیک ها (پادزیست ها) و ارتباط آن با صنعت

  ارتباط میکروارگانیزم ها با صنعت,پروژه کاربرد میکروارگانیزم ها,تحقیق پیرامون کاربرد میکروارگانیزم,تحقیق تولید آنتی بیوتیک ها,تحقیق تولید پادزیست ها,کاربرد زیرسازواره ها,کاربرد میکروارگانیزم در صنعت زیستی,کاربرد میکروارگانیزم در فناوری زیستی دانلود فایل کاربرد میکروارگانیزم ها (زیرسازواره ها) در تولید آنتی بیوتیک ها…

 • اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روانشناختی آن در زندانیان

  اثر بخشی گروه درمانی وجودی,اثر درم,پروپوزال اثربخشی گروه درمانی,پروپوزال تاثیر گروه درمانی زندانیان,پروپوزال درمان گروهی وجودی,تاثیر درمان وجودی بر کاهش طلاق عاطفی,تاثیر گروه درمانی بر پیامدهای روانشناختی,تاثیر گروه درمانی روانشناختی زندانیان دانلود فایل اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش طلاق…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور (واقع در استان خراسان رضوی)

  استان خراسان رضوی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور (واقع در…

 • گریه کودکان

  گریه کودکان رفتن به سایت اصلی گریه کودکان   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: گریه کودکان

 • گزارش کارآموزی بانکداری و جزئیات امورات بانکی

  گزارش کارآموزی بانکداری و جزئیات امورات بانکی رفتن به سایت اصلی مقدمه :يكي از نيازهاي انسان نياز اقتصادي است . شما براي تامين نيازهاي اقتصادي خود در جامعه با افراد ديگر به داد و ستد مي پردازيد يا اينكه با…

 • پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي ايران

  پروژه رشته حقوق,پروژه سقوط قصاص,پروژه کارشناسی حقوق,دانلود پروژه,دانلود تحقیق حقوق,سقوط قصاص,سقوط قصاص در اسلام,سقوط قصاص در حقوق ایران,سقوط قصاص در نظام حقوقی,كار تحقيقي حقوق دانلود فایل پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي ايران دانلود فایل مقدمه:در شريعت مقدس اسلام،…

 • پروژه طراحی سایت شرکت به سبا

  پایان نامه طراحی سایت شرکتی,پایان نامه مهنسدی کامپی,پروژه طراحی سایت,پروژه طراحی وب سایت,دانلود پایان نامه طراحی سایت,دانلود پروژه سایت به سبا,دانلود پروژه طراحی سایت,دانلود پروژه کامپیوتر,طراحی سایت شرکتی,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت به سبا دانلود فایل پروژه طراحی سایت شرکت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان کرمانشاه

  دانلود شیپ فایل,رده های خاک استان کرمانشاه,شیپ فایل آماده,شیپ فایل خاک استان کرمانشاه,شیپ فایل رده خاک,لایه GIS خاک استان کرمانشاه,نقشه خاک کرمانشاه دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان کرمانشاه دانلود فایل این فایل شامل رده های غالب خاک استان…

 • مقاله رابطه بین استفاده از CPU، دما و توان حرارتی برای مصرف گرمای زائد

  بررسی دما در CPU,بررسی دمای CPU,تحقیق دمای CPU در حال کار,تولید گرمای اضافی CPU,رابطه توان حرارتی در CPU,رابطه دما و استفاده از CPU,گرمای CPU,گرمای زاید CPU,مصرف گرمای زائد CPU دانلود فایل مقاله رابطه بین استفاده از CPU، دما و توان…

 • كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035

  Brushless DC motors,بررسی کنترل دور,پروژه كنترل دور موتور DC,پروژه کاربرد تراشه در کنترل دور موتور,پروژه کنترل دور موتور,تحقیق کنترل دور موتور,تراشه MC33035 در کنترل دور موتور,کنترل دور موتور DC بدون جاروبك,کنترل دور موتور با تراشه MC33035 دانلود فایل كنترل دور…

 • زندگینامه شهید زین الدین

  زندگینامه شهید زین الدین رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :به سال 1338 ه.ش در كانون گرم خانواده‌اي مذهبي، متدين و از پيروان مكتب سرخ تشيع، در تهران ديده به جهان گشود. مادرش كه بانويي مانوس با قرآن…

 • حل المسائل Digital Signal Processing

  Digital Signal Processing,دانلود حل المسائل,دانلود حل المسائل Digital Signal Processing,دانلود حل المسائل سیگنال,دانلود رایگان کتاب حل المسائل,دانلود رایگان کتاب زبان اصلی,دانلود کتاب,دانلود کتاب زبان اصلی دانلود فایل حل المسائل Digital Signal Processing دانلود فایل تمامی تمرین های 12  فصل به…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لنگرود (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان لنگرود,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان لنگرود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لنگرود (واقع در استان گیلان) دانلود فایل توضیحات:-…

 • آزمایش دستگاه سیستم چرخ دنده ای

  آزمایش چرخ دنده,آزمایش سیستم چرخ دنده ای,آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات,دانلود گزارش کار,دستگاه چرخدنده ای,سیستم چرخ دنده ای,گزارش کار ارتعاشات,گزارش کار دستگاه چرخ دنده ای,گزارش کار دینامیک,گزارش کار مکانیک دانلود فایل آزمایش دستگاه سیستم چرخ دنده ای دانلود فایل مقدمه:دستگاه سيستم…

 • تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)

  تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ) رفتن به سایت اصلی   تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ) توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی نام آورترین فرد در…

 • پایان نامه سیر تحول شعر آیینی از دوره‌ی صفویه تا امروز

  پایان نامه سیر تحول شعر آیینی از دوره‌ی صفویه تا امروز رفتن به سایت اصلی چکیده:نگارنده در تحقیق حاضر با عنوان« سیر تحول شعر آیینی از دوره‌ی صفویه تا امروز » بر آن است تا شعر آیینی و ولایی را…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا

  استان آذربایجان شرقی,شهرستان جلفا,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…