فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

ontology,rdf,semantic web,web 2,Wrapper,آﻧﺘﺎﻟﻮژي,ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,پروژه سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,دانلود پروژه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,وب معنایی
دانلود فایل فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

دانلود فایل

ﭼﮑﯿﺪه:ﻇﻬﻮر وب، داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي HTML اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان وب ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در وب، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي، ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن دﺷﻮار و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ. وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ وب ﺟﺎري، ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮز ﻟﯽ [1] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪي از وب ﺟﺎري ﻻزم دارد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در وب دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺟﻬﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آن ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻟـﺬا ﺑـﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﺑﺰاري ﺑﻨﺎم Wrapper اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ Crawler ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﻧﺘﺎﻟﻮژي داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، آﻧﺘﺎﻟﻮژي، RDF، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، Wrapperفهرست مطالب:ﭼﮑﯿﺪه1- مقدمهوب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺘﺎﻟﻮژي در وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽوب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2- ﻣﻌﺮﻓﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2-1- ﻣﺸﮑﻼت وب ﻣﻮﺟﻮد2-2- ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ2-3- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي اﺳﺎﺳﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽRDFOntologyAgent2-4- ﻣﻌﻤﺎري وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2-5- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي XML(XML Schema Definition (XSDXPATH2-6-آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Resource Description Framework) RDF)ﻧﻤﺎﯾﺶ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RDFRDF/XML 2-7- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ RDF Schema (RDFS) ﻣﻌﺮﻓﯽ Taxonomy2-9- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﯿﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژي2-10- ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژيﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژي در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت (IT)2-11- ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژي ﻫﺎ2-12 ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ2-13 ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2-14 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ3- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت3-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ3-2 ﻧﻘﺶ آﻧﺘﺎﻟﻮژيﻫﺎ3-4 ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽWEBOQL 1-4 World Wide Web Wrapper Factory) W4F-2-4OntoKnowledge -3-4 4-4- OntoPrise KIM -5-4 OntoGather -6-4 7-4 -ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ5- اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت5-1 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت5-2 اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﯾﺢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻨﯽ 5-3 ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ5-4 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎديﺳﻨﺎرﯾﻮي دو: ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺳﻨﺎرﯾﻮي ﺳﻪ: اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ5-5 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪيمنابع و مأخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژي RDF ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت Wrapper semantic web web 2 ontology دانلود پروژه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت پروژه سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

 • راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی پراید 111

  آموزش تعمیرات خودرو,برق پراید,پراید,پراید 111,دانلود کتاب,دانلود مدارهای پراید,دانلود نقشه های برقی پراید,کتاب تعمرات خودرو,مدارهای الکتریکی,مدارهای برقی پراید,مدارهای پراید,نقشه های الکتریکی پراید دانلود فایل راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی پراید 111 دانلود فایل توضیحات:کتابی که در پیش رو دارید توسط…

 • فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در نرم‌افزار اینونتور

  فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در نرم‌افزار اینونتور رفتن به سایت اصلی توضیحات:با ایجاد جدول پارامتریک می‌توان سایزهای مختلف یک قطعه را در ابعاد مختلف در نرم‌افزار اینونتور با یک کلیک مشاهده کرد. در این ویدئو نحوه تعریف جدول پارامتریک…

 • نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از تخلف در قراردادهای مالی و دولتی

  نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از تخلف در قراردادهای مالی و دولتی رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقش سازمان بازرسی کشور پیشگیری تخلف قراردادهای مالی دولتی

 • دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک)- غلامرضا شهری- pdf

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک)- غلامرضا شهری- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهریشامل 238 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: حقوق ثبت غلامرضا شهری

 • پرسشنامه جو سازمانی لایل ساسمن و سام دیپ

  ارزیابی جو سازمانی,پرسشنامه جو سازمانی,پرسشنامه سام دیپ,پرسشنامه سنجش جو سازمانی,پرسشنامه لایل ساسمن,جو سازمانی سام دیپ,سام دیپ و لایل ساسمن,سنجش جو سازمان,مقایس جو سازمانی دانلود فایل پرسشنامه جو سازمانی لایل ساسمن و سام دیپ دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد جو سازمانی ﻻﻳﻞ…

 • برنامه افزایش لایک اینستاگرام و تگ به طور واقعی

  افزایش لایک اینستگرام,برنامه افزایش لایک,برنامه افزایش لایک لاین,برنامه جذب فالور در اینستگرام,برنامه فالوور اینستاگرام,پیچ هنرمندان در اینستگ,تگ کردن اینستاگرام,شبکه های اینستاگرام,کارکردن با اینستگرام,لایک اینستاگرام,نرم افزار اینستاگرام دانلود فایل برنامه افزایش لایک اینستاگرام و تگ به طور واقعی دانلود فایل توضیحات:در…

 • پايان نامه مخابرات سيار

  پايان نامه پیرامون مخابرات سيار,پايان نامه رشته برق,پايان نامه شبکه های بی سیم,پايان نامه كارشناسي برق,پایان نامه مخابرات,پایان نامه مخابرات بی سیم,پروژه پاياني مخابرات سیار,پروژه شبک,دانلود پايان نامه رشته مخابرا,مخابرات سيار دانلود فایل پايان نامه مخابرات سيار دانلود فایل مقدمه:مخابرات…

 • راهنمای تعمیر و سرویس موتور mvm 530

  mvm,mvm 530,آموزش تعمیر ام وی ام,ام وی ام,تعمیر mvn 530,تعمیر ام وی ام 530,تعمیر موتور MVM,تعمیر موتور ام وی ام,دانلود کتاب,راهنمای تصویری تعمیر MVM,راهنمای کامل تعمیر موتور MVM,سرویس موتور,موتور ام وی ام دانلود فایل راهنمای تعمیر و سرویس موتور mvm…

 • رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (پروپوزال)

  آموزش های ضمن خدمت,پروپوزال آماده روانشناسی,پروپوزال آماده علوم تربیتی,پروپوزال آموزش ضمن خدمت,پروپوزال روانشناسی,پروپوزال علوم تربیتی,دانلود پروپوزال,یادگیری مادام العمر,یادگیری مادام العمر معلمان دانلود فایل رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (پروپوزال) دانلود فایل بیان مساله:نیازمندی جامعه به…

 • سوالات طبقه بندی شده ریاضی 3 پودمانی هنرستان برای امتحان دی ماه

  دانلود سوالات ریاضی 3 پودمانی,سوالات ریاضی 3 هنرستان,سوالات ریاضی پودمانی سوم هنرستان,سوالات طبقه بندی شده ریاضی 3,سوالات طبقه بندی شده ریاضی 3 پودمانی,نمونه سوالات پودمانی امتحان دی ماه,نمونه سوالات دی ماه,نمونه سوالات ریاضی 3 امتحان دی ماه دانلود فایل سوالات…

 • تنهایی و بچه های بمباران

  تنهایی و بچه های بمباران رفتن به سایت اصلی مقاله روانشناسی "تنهایی و بچه های بمباران" به رفتار منزوی بچه هایی که در طول جنگ جهانی دوم متولد شده اند می پردازد. این مقاله حاوی نتایج تحقیق های گسترده دانشمندان…

 • کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی

  انواع کنایه در خمسه نظامی گنجوی,بررسی انواع کنایه در خمسه گنجوی,بررسی کنایه در پنج گنج,پایان نامه بررسی پنج گنج,پایان نامه بررسی کنایه در آثار گنجوی,پایان نامه خمسۀ نظامی,پایان نامه نظامی گنجوی,صور خیال در آثار گنجوی,کنایه در آثار گنجوی دانلود فایل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه (واقع در استان مرکزی)

  استان مرکزی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه (واقع در استان…

 • تحقیق پوکی استخوان

  پوکی استخوان,پوکی استخوان در زنان,پوکی استخوان در مردان,پیشگیری از پوکی استخوان,تحقیق پیرامون پوکی استخوان,دانلود تحقیق پوکی استخوان,درمان پوکی استخوان,علائم پوکی استخوان,علل پوکی استخوان دانلود فایل تحقیق پوکی استخوان دانلود فایل مقدمه: همه ما می دانیم که با افزایش سن منحنی…

 • پایان نامه حسابداری پیمانکاری

  Construction Accounting,پایان نامه حسابداری پیمانکاری,پایان نامه حسابداری قرارداد پیمانکاری,پایان نامه رشته حسابداری,پروژه حسابداری پیمانکاری,حسابداری پیمانکاری,حسابداری قرارداد پیمانکاری,دانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری دانلود فایل پایان نامه حسابداری پیمانکاری دانلود فایل چکیده:تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليت هاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش…

 • طرح سه بعدی سه چرخه دراسکچاپ به صورت کامل (sketchup)

  طرح سه بعدی سه چرخه دراسکچاپ به صورت کامل (sketchup) رفتن به سایت اصلی توضیحات:در این فایل سیو طرح سه بعدی سه چرخه بنزینی قرار دارد که به صورت زیپ شده می باشد.فرمت : skp - اسکچاپ    پرداخت و…

 • پاورپوینت ذوب چدن ها

  انواع کوره های ذوب,پاورپوینت ذوب چدن ها,پروژه ذوب چدن ها,دانلود پاورپوینت,دانلود پروژه,دانلود پروژه ذوب چدن ها,دانلود تحقیق با موضوع ذوب چدن ها,ذوب چدن ها,ریخته گری,کوره کوپل,کوره های برقی,کوره های شعله ای دانلود فایل پاورپوینت ذوب چدن ها دانلود فایل ذوب…

 • طراحي شاتون

  پایان نامه ساخت و تولید,پایان نامه طراحی connecting rod,پایان نامه طراحی شاتون,پروژه ساخت connecting rod,پروژه ساخت شاتون,پروژه طراحي شاتون,تحلیل ساخت شاتون,تحلیل طراحی شاتون,روش ساخت شاتون دانلود فایل طراحي شاتون دانلود فایل بخشی از پیشگفتار:شاتون به عنوان يكي ازمهمترین قطعه متحرك…

 • بررسی کاربرد GIS در کشاورزی

  استفاده GIS در کشاورزی,تحقیق GIS کشاورزی,تحقیق استفاده از GIS,کاربرد GIS در آبیاری,کاربرد GIS در زهکشی,کاربرد GIS در کشاورزی,کاربرد نقشه GIS در کشاورزی,کاربردهای GIS,نقشه GIS کشاورزی دانلود فایل بررسی کاربرد GIS در کشاورزی دانلود فایل مقدمه:سامانه اطلاعات جغرافیایی یک سامانه رایانه…

 • مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌

  اصول کنترل پروژه,اصول مدیریت برنامه ریزی,اصول مدیریت پروژه,پروژه مدیریت برنامه ریزی,پروژه مدیریت پروژه,تحقیق در مورد مدیریت برنامه ریزی,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,كنترل‌ پروژه‌,مدیریت برنامه ریزی,مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌ دانلود فایل مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌ دانلود فایل مقدمه:نیم ‌قرن‌…

 • مبانی نظری تاثیر «هم ردیفی» استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی (رقابتی) بر عملکرد سازمان

  مبانی نظری استراتژی رقابتی,مبانی نظری استراتژی کلی,مبانی نظری استراتژی مدیریت,مبانی نظری استراتژی منابع انسانی,مبانی نظری پایان نامه,مبانی نظری تاثیر هم ردیفی,مبانی نظری عملکرد سازمان,مبانی نظری مدیریت دانلود فایل مبانی نظری تاثیر «هم ردیفی» استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید درب پیش ساخته

  پروژه تولید درب پیش ساخته,پروژه کارگاه تولید درب پیش ساخته,پروژه کارگاه درب پیش ساخته,طرح توجیهی تولید درب,طرح توجیهی کارگاه تولید درب پیش ساخته,کارآفرینی تولید درب پیش ساخته,کارآفرینی کارگاه تولید درب پیش ساخته,کارآفرینی کارگاه درب پیش ساخته دانلود فایل پروژه کارآفرینی…

 • پلان معماري ساختمان 150 متري 4 خوابه

  اتوكد,پلان اتوکد ساختمان,پلان معماري ساختمان با تمام جزئيات,پلان ويلا,دانلود پلان معماري,دانلود پلان معماری ساختمان,دانلود نقشه اتوکدی ساختمان,دانلود نقشه اجرایی ساختمان,طرح اتوكدي ساختمان,معماري,نقشه اتوكد,نقشه اتوکد ساختمان دانلود فایل پلان معماري ساختمان 150 متري 4 خوابه دانلود فایل توضیحات:اين فايل شامل پلان…

 • بررسی معماری اقلیمی ساختمان های استان گیلان

  بررسی اقلیمی ساختمان های گیلان,بررسی معماری روستایی گیلان,تحققی مع,تحقیق معماری روستایی,تحلیل معماری گیلان,دانلود تحقیق معماری اقلیمی,دانلود مقاله معماری اقلیمی گیلان,معماری اقلیمی گیلان,معماری خانه های روستایی گیلان,معماری ساختمان های گیلان دانلود فایل بررسی معماری اقلیمی ساختمان های استان گیلان دانلود فایل…

 • طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز

  احداث کارخانه بخاری گاز سوز,بخاری گازی,پروژه تولید بخار گاز سوز,تولید بخاری گاز,تولید بخاری گاز سوز,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی بخاری گاز سوز,طرح توجیهی بخاری گازی,طرح تولید بخاری گازی,طرح کارآفرینی تولید بخار,طرح کارخانه بخاری دانلود فایل طرح توجیهی تولید بخاری گاز…

 • تحقیق بهداشت رواني درمحيط كار

  تحقیق بهداشت رواني درمحيط كار رفتن به سایت اصلی مقدمه : در كشورهاي صنعتي نظير كشورهاي اروپايي استرس هاي محيط كار بر بيش از يك سوم كارگران اثر مي گذارد.  در بسياري از كشورهاي دنيا مشكلات ناشي از عدم بهداشت…

 • گزارش کارآموزی حسابداری

  پروژه کارآموزی حسابداری,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی حسابداری قند شیروان,کارآموزی در قند شیروان,کارآموزی شرکت قند شیروان,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل بخشی از متن:سيستم مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته است كه…

 • تحقيق مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز (ايتاليا)

  اعدام,اعدام بر اساس كنفرانس بين المللي سيراكيز ايتاليا,تحقيق مجازات اعدام,تحقیق در خصوص اعدام,تحقیق مجازات اعدام,حقوق اعدام,دانل,سيراكيز,شرایط حقوقی اعدام,كنفرانس بين المللي ایتالیا در خصوص اعدام,كنفرانس بين المللي سيراكيز,کنفرانس سيراكيز دانلود فایل تحقيق مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز (ايتاليا) دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود (واقع در استان سمنان)

  استان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود (واقع در استان…

 • تحقیق بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه

  تحقیق حقوقی وکیل و موکل در ایران,تحقیق وکیل و موکل در فرانسه,حقوق رابطه بین وکیل و موکل,حقوق موکل در ایران,رابطه حقوقی وکیل و موکل,رابطه وکیل و موکل در ایران,رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران,رابطه وکیل و موکل در حقوق…

 • پاورپوینت حجاب و تکامل آن در دوران حکومت های مختلف

  بررسی حجاب در ایران,پاورپوینت تکامل حجاب,حجاب در حکومت های مختلف,حجاب در دوران های مختلف,حجاب دوره زندیه,حجاب دوره صفویه,حجاب دوره قاجار,حجاب دوره مادها,حجاب دوره هخامنشی,حجاب و تکامل دانلود فایل پاورپوینت حجاب و تکامل آن در دوران حکومت های مختلف دانلود فایل…

 • نقشه ی زمین شناسی استان ایلام

  شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان ایلام,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان ایلام دانلود فایل توضیحات:این…

 • تحقيق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

  انواع اعتبارات اسنادي,تحقيق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل,تحقیق معاملات کالی به کالی,تعريف و معناي معاملات اعتبار,کالی به کال,معاملات كالي به كالي,مفهوم اعتبار نامه,مفهوم معاملات كالي به كالي در فقه,مفهوم معاملات كالي به كالي در لغت دانلود فایل…

 • تعیین بهترین تراکم و تعداد نشاء و اثرات متقابل آن با مقادیر نیتروژن در کشت برنج

  ارزیابی تراکم کشت برنج,پای,پایان نامه اجزای عملکرد برنج,پایان نامه بهترین تراکم عملکرد برنج,پایان نامه پیرامون کشت برنج,پایان نامه تعیین تعداد نشا برنج,پایان نامه عملکرد نیتروژن در برنج,تاثیر مقادیر نیتروژن در کشت برنج,دانلود پایان نامه زراعت دانلود فایل تعیین بهترین تراکم…

 • نقشه ی زمین شناسی استان زنجان

  شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان زنجان,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان زنجان دانلود فایل توضیحات:این…